Udgivet i

Formandskandidater til Fællesledelsesformand

Daniel Buttenschøn

Daniel Buttenschøn

Fremtiden for Ebeltoft og omegns partiforening bliver spændende, men måske ikke så meget længere. Der er enighed om at kigge forhold og visioner efter, for en evt. fremtidig sammenlægning til en samlet Socialdemokratisk partiforening i Syddjurs. Der ligger et stort arbejde i at sikre, at en sammenlægning ikke kun sikrer en forsat fokus på Ebeltoft og omegn, men også styrkelse af andre dele af kommunen, som måske ikke i dag har den ønskede repræsentation og opmærksomhed.

Dette er en af de vigtige arbejdsopgaver der ligger i forbindelse med fællesledelsen.

Blandt andet af denne grund bliver mit kandidatur bakket op af en enig bestyrelse i Ebeltoft og omegns partiforening, til at stille op til formandsposten i fællesledelsen.

Det jeg kan bidrage med, er at være bredt omfavnende, med en forståelse for de hensyn der skal tages til begge partiforeninger og kunne holde fokus på at være en samlet formand for Socialdemokratiet i hele Syddjurs.

Jeg har en diplomatisk tilgang til tingene og tillader mig at lytte og bliver klogere af, hvad der bliver sagt. Det holder mig dog ikke tilbage fra at komme med mine egne stærke argumenter for, at fremføre min egne holdninger.

Jeg finder det ofte vigtigt, at man tager et skridt tilbage og får et overblik over hele banen og ikke kun der hvor bolden er. Det er vigtigt at se på de konsekvenser, der er af de valg og ikke mindst fravalg, man laver

Skønt jeg er født i Sønderjylland og har boet der de første 5 år af mit liv, så var vi hver sommer på Mols og boede på Molslaboratoriet. Vi flyttede fast til Mols den sommer da jeg fyldte 5år, hvor jeg startede på Molsskolen. Efter folkeskolen fortsatte jeg på gymnasiet i Rønde som matematisk student.

Det efterfølgende studieliv træk min bopæl til Aarhus, hvor jeg blev boende indtil huset i Viby blev solgt i 2018. Herefter gik turen mod “hjemstavnen” og endte ved Egsmark Strand.

Selvom det er tæt på Mols Bjerge, som jeg føler som mit barndomshjem og jeg er kommet meget i Ebeltoft, så er det stadig meget om området, der skal læres at kende på ny, efter 18 år på den anden side af “bjergene”.

Mit politiske engagement begyndte for alvor som fællestillidsrepræsentant under Dansk Metal, hvor jeg har lært en masse om det politiske spil i konflikter og forhandlingssituationer. Det lærte mig, at uanset hvor fjendtlige forhandlinger man har haft, så er det vigtigt at man holder situationerne adskildt og er klar til at samarbejde efterfølgende.

Efter jobskifte blev jeg medlem af Socialdemokratiet i Viby Partiforening og har nu været medlem i over 10 år. Efter en kort årrække blev jeg anbefalet som 1 ud af 2 næstformænd i partiforeningen og blev en del af Billederedaktionen på bladet.

Mit job med meget tilstedeværelse i København, efterfulgt af flytning til Syddjurs, renovering af hus og tilkomsten af min søn, har gjort, at jeg har været mere passivt medlem en række år, men er nu igen klar til at tage arbejdshandskerne på.

I min korte aktive tid i Ebeltoft og omegns partiforeningen er jeg blevet en del af bladudvalget, hvor jeg har et ønske om en mere politisk redaktion der kan være til at få emner på banen der kan være grundlag for debat og eftertanke.

Senest er jeg blevet valg til bestyrelsen som suppleant, som dog langt fra holder mig tilbage for at deltage aktivt.

Jan Bruno Jensen

Jan Bruno Jensen

Der skal vælges en ny formand til vores Fællesledelsen på mandag den 4 april og jeg har valgt at stille mit kandidatur til rådighed derfor vil jeg godt fortælle lidt om hvorfor du bør komme til Rønde kl. 19:00 den 4 april og hvor jeg håber du vil stemme på mig.
Mit motto er at alle medlemmerne i Socialdemokratiet i Syddjurs skal høres.
Jeg mener at der er fire områder som fællesledelsen skal arbejde på
Sparringspartner for Byrådet.
For at vores byråd kan fungere, er det vigtigt at der er et godt samarbejde imellem fællesledelsen og byrådsgruppen, og det er Fællesledelsen ansvar at komme med input til gruppen.
Forberedelserne til kommunalvalget 2025
Disse forberedelser skal vi allerede begynde på nu. Vores mål skal være flere der opstiller og gerne flere kvinder, og vi skal ud at finde kandidater i alle Syddjurs områder, sådan at vi sammen står stærkt i 2025.
Jeg har en stor forventning om at vi til det næste kommunalvalg får 9 mandater ind, beholder selvfølgelig borgmesterposten og har fået to udvalgsformænd, men det kræver at vi begynder nu og jeg ved dette er tilfældet flere steder i kommunen. Jeg har et ønske som fællesledelsen formand at være med hele vejen, og derfor stiller jeg ikke op til det næste kommunalvalg.

Flere medlemsaktiviteter
Fællesledelsen i samarbejde med de to partiforeninger bør være mere synlige for alle medlemmer i Socialdemokratier i Syddjurs
Sammenlægningen af de to partiforeninger i Syddjurs.
Det er meget vigtigt at vi omkring en evt. sammenlægning husker på at der er følelser ind over for alle parter.
Derfor skal det gøres rigtigt, men hvad er rigtigt? det er der helt sikker mange meninger om og derfor skal en evt. sammenlægning gå efter de tre T`er: -Ting Tager Tid – og man skal ikke forvente at vi i løbet af de første år finder en model, som vi alle kan leve med.
Jeg vil som formand bruge den tid der er nødvendig for at finde den rigtige model, og det sammen med det udvalg som er nedsat i denne proces. En model som alle kan leve med, og det er ikke vigtigt for mig hvor hurtigt vi finder den rigtige, men mere at vi sammen finder den bedste.
Jeg vil som formand have en forståelse for de hensyn som skal tages i begge partiforeninger. Dette er ikke kun til glæde for Ebeltoft – Rønde – Hornslet, men for hele kommunen og jeg vil stå inde for at alle områder skal inddrages i denne proces, og derfor er det også meget vigtigt at prioritere, at vi skal kun have en sammenlægning hvis vi kan se at det er en fordel for alle vores medlemmer.
Valget til formand for fællesledelsen skal ikke være et valg omkring for eller imod en sammenlægning, men et valg om at stykke vores fællesledelse.
Foruden har jeg selvfølgelig nogen ideer som bl.a. er:
Fællesledelsen skal være mere synlige end de har været før. Dette kan gøres ved at nedsætte nogle udvalg på bestemte områder og invitere folk ind i denne proces, og her tænker jeg både medlemmer, men også ikke-medlemmer. Det der er vigtigt, er at et udvalg får de rigtige arbejdsforhold, sådan at deres arbejde kan
hjælpe vores byråd, og Fællesledelsen i deres videre arbejde.
Fællesledelsen skal sammen med de to partiforeninger være dem som sætter flere kampagneaktiviteter i gang i løbet af et år, sådan at vi kommer ud i alle kroge i Syddjurs og dermed viser borgerne, at vi i Socialdemokratiet står sammen og vi vil få lettere med at komme til orde i vores lokale presse. Vi vil dermed blive mere synlige og vores synspunkter bør komme til udtryk flere gange hen over året. Jeg mener også at det fællesledelsen ansvar at vi er synlige bl.a. ved at deltage i forskellige møder rundt i
kommunen, men også ved regionale og nationale arrangementer, således at vores fællessynspunkter bliver hørt.
Et vigtigt område er at vi er mere synlige omkring den politiske dagsorden, hvilket vi kan gøre ved at holde åbne møder, hvor alle er velkomne, rundt i hele kommunen, samt at indbyde til snak med de partier som vi samarbejder med. Både nuværende eller kommende.
Husk på at det jo kun er mine ideer, og det hele jo i bund og grund er fællesledelsen, og dig som medlem, der bestemmer hvad der skal gøres, og jeg vil gøre alt for at alle bliver hørt.
Jeg er som formand en person som lader alle komme til orde, og har en stor respekt for andres meninger.
Jeg er god til at se det hele fra oven af, og god til at finde kompromiser. Som formand er jeg også god til at støtte op om ideer og jeg sørger for at alle kommer i mål.
Jeg er ikke bange for at sige mine meninger, men er også en god lytter og gør alt for at få alles meninger frem i lyset, og ud fra dette tage min endelig beslutning.
Min store erfaring kommer fra min tid som fællestillidsrepræsentant og som formand i VEST, jeg har en erfaring omkring den proces der er omkring kommunalvalg, idet jeg var en del af forhandlingerne på selve valgnatten.
Blandt andet af denne grund ud af mange bliver mit kandidatur bakket op af en helt enig bestyrelse i VEST, til at stille op til formandsposten i fællesledelsen.
Jeg er 56 år og gift med Jeanette på 19. år og vi bor i Rønde

Udgivet i

En svømmehal i Rønde? Ikke nødvendigvis

Af Jan Bruno Jensen, kommunalvalgskandidat for Socialdemokratiet

Jan Bruno Jensen

Vi i Socialdemokratiet ønsker at der kommer en svømmehal på en centrale placering i Syddjurs Kommune, og i budgettet for 2022 er der afsat penge til at undersøge om muligheden i Rønde.

Jeg er enig i, at vi skal have en moderne svømmehal, centrale placering i Syddjurs Kommune, men ikke nødvendigvis i Rønde, dem som ønsker at den kommer til Rønde bruger i deres begrundelse bl.a. at Rønde er en uddannelses by, og at vi dermed får flere unge mennesker til at flytte til Rønde.

Ja Rønde er en uddannelses by, men da ungdomsboliger i Rønde er en mangelvare, vælger de fleste unge ikke at bo i Rønde, da dette ikke er muligt vælger eller det er for dyrt for dem, i stedet for vælger de andre muligheder bl.a. at tage de offentlige transportmidler til Rønde,

Vil det så hjælpe at vi fik en svømmehal i Rønde? mit svar er klart et stor Nej, ikke så længe der ikke er muligt at bo billigt for vores ungdom.

Vi skal derfor arbejde for at der kommer ungdomsboliger til Rønde, bedre offentlige transport til og fra Rønde, og en moderne svømmehal, bare ikke til måske omkring 50 millioner, og heller ikke nødvendigvis i Rønde, hvorfor ikke lave en modernisering af  Hornslet svømmehal? og gøre denne mere åben for publikum, og lad den dermed også  være åben også i skolens ferie, og på den måde sparer vi  en del penge til en svømmehal, og i stedet bruge pengene til ungdomsboliger eller og måske til varme hænder til glæde for vores børn eller ældre.

Hvis vi får en ny svømmehal vil vi dermed have 3 svømmehaller, samt et friluftsbad i Kolind, hvad med den ekstra udgift der vil være til vedligeholde af en ny svømmehal? hvor skal de tages fra? vores skoler eller de ældre? 

Vi som politikere bør, og skal ikke kun tænke på vores lokale område, men mere tænke på Syddjurs Kommune som en helhed.

Udgivet i

Syddjurs er én kommune – og vi er stærkest sammen

Af Jan Bruno Jensen, kommunalvalgskandidat for Socialdemokratiet

Jan Bruno Jensen

Syddjurs har været samlet i én kommune i snart 15 år. Hvad der påvirker Ryomgård påvirker også Hornslet og tiltag i Ebeltoft gavner også Rønde. De siddende byrådsmedlemmer har langt overvejende politikere, som kun har været på valg til ”Syddjurs kommunalbestyrelse”. Syddjurs er i dag én kommune og sognerådspolitik burde ikke høre hjemme i 2021.

Jeg har desværre set flere sager sognerådspolitikken har luret, fx da man skulle beslutte sagen omkring solcelleanlæg i Kolind.

Intet parti kan sige sig fri for sognerådspolitik, også selvom de ikke ønsker dette. En cykelsti hér eller en puljetildeling dér for at tilgodese netop ét specifikt område. Borgere, der henvender sig til politikere vil oftest gøre det med enkeltsager for øje, hvis der er en sag man ønsker at få indflydelse på. Så måske er en smule sognerådspolitik uundgåeligt – og det er blot op til det enkelte parti og den enkelte politiker at mindske så vidt muligt?

Vi i Socialdemokratiet er klar over denne udfordring og derfor har vores byrådsgruppe holdt åbent gruppe møder flere steder i Syddjurs Kommune i de sidste fire år. Vores borgmester har lavet gåture i flere byer i kommunen – de såkaldte walk ’n’ talks – men vi vil, kan og skal være endnu bedre til at komme ud blandt alle borgere fremover. Derfor vil vi i den nye periode fortsat komme rundt i hele Syddjurs Kommune. Med Michael Stegger Jensen som borgmester får man en borgmester, der rykker sit borgmesterkontor derud, hvor vi borgere er.

Jeg håber, at alle politikere, uanset partifarve, lægger sognerådspolitikken bag sig og ikke træffer beslutninger på baggrund af følelserne men fakta. Det er den eneste måde at drive en stor kommune. Syddjurs kommune er en stor virksomhed med 3.400 medarbejdere, der arbejder til glæde for borgerne i hele kommunen.

Som kandidat til kommunalvalget 2021 vil jeg arbejde for, det bliver til virkelighed. Jeg mener også ”kommunalbestyrelsen” er bedre end ”byrådet”, da det giver udtryk for at alle politikere bør arbejde for en fælles Syddjurs kommune. Fra 1. januar 2022 bør det slet og ret hedde kommunalbestyrelsen.