Udgivet i

Vi ønsker markante trafikale forbedringer i Ebeltoft

MICHAEL STEGGER JENSEN BORGMESTERKANDIDAT og
CHRISTIAN HAUBUF MEDLEM AF SUNDHED-, ÆLDRE- OG SOCIALUDVALGET

Der er massive trafikale problemer i og omkring Ebeltoft, som særligt opleves i sommerhalvåret, og der er behov for en løsning, selvom Folketinget ikke i denne omgang vedtog at gennemføre en ny linjeføring for rute 21, blandt andet udenom selve Ebeltoft. Den nationale debat om en stort anlagt østlig omfartsvej må derfor ikke længere stå i vejen for at finde løsninger på Ebeltofts helt aktuelle trafikale problemer. Vi må i stedet for tænke i lokale løsninger, der kan implementeres hurtigst muligt.

Den samlede trafikmængde på Ebeltofts eneste indfaldsvej betyder, at strækningen fra ”Nøset” til Ebeltoft Strand Camping og videre til Skudehavnen ofte sander helt til med biler og giver kødannelse på op til flere kilometer både på Røndevej og Kystvejen samt spærrer alle udkørsler fra boligområder, gader, butikker og andre virksomheder, når der er størst tryk på i turisthøjsæsonen.
Vores vision er at etablere en ringvejsforbindelse med linjeføring i baglandet øst om Ebeltoft by primært ved opgradering af eksisterende veje samt tilføjelse af få nye delstrækninger.

Gennem lokale løsninger tages behørigt hensyn til opretholdelse af Dråby og Boeslum som lokale og velfungerende landsbysamfund i periferien af Ebeltoft. Her er det vigtigt for os, det hele foregår i dialog med de lokale beboere i de omtalte byer.

Som noget helt nyt, er der nu åbnet for at vi kan etablere et lyskryds ved ”Nøset”. Det er en stor sejr i forhold til trafikafviklingen ind til Ebeltoft, og er sket takket være Borgmester Ole Bollesen’s vedholdende dialog med vejdirektoratet, samt et flot stykke arbejde i Syddjurs Kommunes forvaltning. Ved det seneste møde i Natur, Teknik og Miljø-udvalget, blev det vedtaget at arbejde videre med en permanent løsning. De nødvendige forberedelser er nu igangsat, herunder en afklaring af finansieringen af første fase af en kommunal løsning til afhjælpning af de trafikale problemer i Ebeltoft.
Vi ser også et perspektiv i at den nuværende adgang til den eksisterende Egsmark-bebyggelse ved Rodsøvej gøres ensrettet, således at der lukkes for udkørsel fra dette område af hensyn til trafiksikkerheden og de ringe oversigtsforhold netop her. I forbindelse med etableringen af det planlagte boligkvarter Egsmarklund oprettes ny adgang til dette område ved en til- og frakørselsmulighed på Røndevej. Tilslutningen her tænkes ligeledes benyttet af beboerne i Egsmark ved en omlægning af det interne vejnet.

For yderligere at begrænse strømmen af biler langs Vibæk Strandvej anbefaler vi, at feriehusudlejerne flytter deres nøgleafhentningshuse ud af Ebeltoft by. Vi har forståelse for, at flere af udlejningsvirksomhederne vil foretrække at blive inde i byen, men de nuværende placeringer tilfører ikke værdi for kunderne eller for Ebeltoft – tværtimod. Det forekommer helt unødvendigt at påføre både turisterne og byen den ulempe, at feriehusgæsterne skal gennem trængselszonen og ind i byen for at hente en nøgle eller modtage anden form for service. En placering uden for byen samt fremme af elektroniske nøglesystemer, vil skabe værdi både for kunderne og for byen alene i kraft af en væsentlig reduktion af trafikken og ventetid på vejene, især på skiftedagene. I Kommuneplan 2020 er der afsat arealer ved indkørsel til Ebeltoft-området, hvor udlejningsfirmaerne kan etablere sig i et bygningsfællesskab. Samtidig er det en mulighed at turisterne, der skal til Mols og Helgenæs, kan hente deres nøgle i nærheden af Rønde, ja allerhelst ved sommerhuset, da det sker flere andre steder i Danmark.

Det er vort mål at få skabt politisk opbakning og vedvarende støtte til, at de ovenfor skitserede løsninger til forbedring af infrastrukturen kan realiseres til glæde for både fastboende, erhvervslivet, vore mange turister – ja for Ebeltofts fremtid.