Udvikling i hele Syddjurs

      Ingen kommentarer til Udvikling i hele Syddjurs

Byrådsmedlemmer MICHAEL STEGGER JENSEN OG OLE S. HANSEN 1.aug.2021

Lige nu foregår der udviklingsprojekter forskellige steder i Syddjurs Kommune. Det er både i de større byer med »Ebeltoft i udvikling« og i Hornslet, hvor der skal laves et nyt kulturtilbud i byens centrum.

Men formålet med dette indlæg er at sætte fokus på udviklingen af vores landdistrikter. Selvom der gennem de seneste år, er sket meget rundt om i kommunen, er det i vores optik vigtigt til stadighed at insistere på, at de mindre lokalsamfund udvikles. Dette skal ske i samspil med borgerne.

Udvikling er ikke bare noget der opstår af sig selv. Lokale ildsjæle og lokale kræfter er ofte ideskabende, men kommunen skal være parat og klar til at understøtte disse initiativer. Ikke kun med rosende ord og med opmuntringer til fondsansøgninger, men også med medfinansiering og støtte til myndighedsarbejde og andet. Det kræver politisk vilje.

Syddjurs Kommune har gode erfaringer med udvikling af landdistrikter. Samarbejdet med Real Dania om landsbyklynger, har allerede udmøntet sig i stærke projekter på Mols, Østdjurs og i Ådalen.

Områdefornyelse af byer har Syddjurs kommune også haft succes med. Aktuelt pågår der projekter i Pindstrup og Tirstrup, og kort før sommerferien blev der indledt en byfornyelse i Nimtofte. Byfornyelse foregår i samspil med borgerne i de enkelte lokalsamfund, hvor renovering af facader og forskønnelse af byer går hånd i hånd med etablering af mødesteder og faciliteter.

Man kan som borger i et mindre samfund have en oplevelse af, at alle midler går til de større bysamfund og føle ,at alt centraliseres mod de større bysamfund.

Det er Socialdemokratiets ønske at sætte yderligere fokus på udvikling af landdistrikterne og de mindre bysamfund.

Fremadrettet skal Syddjurs Kommune turde afprøve nye tiltag, der kan styrke de mindre samfund.

Vi skal insistere på at gøre de kommunale tilbud mere tilgængelige. Et eksempel er, at være tilstede lokalt med de kommunale tilbud, som eksempelvis Syddjurs Bibliotek, som arbejder med bogautomat plus ordninger, en slags minibiblioteker ude i flere lokalsamfund.

En ide kunne også være at etablere nogle decentrale kontorfaciliteter, hvor borgerne efter aftale kunne møde jobkonsulenter, sagsbehandlere og andre. Her kommer de kommunale medarbejdere altså ud i de enkelte lokalområder. Med god planlægning, kunne dette betyde, at en arbejdsdag en gang i mellem blev forlagt til kommunens lokalområder.

En anden mulighed er at arbejde med udviklingslandsbyer, som planloven nu giver mulighed for. Her vil udvalgte landsbyer komme under en ordning, hvor det bl.a. bliver lettere at udstykke nye grunde. Mange landsbyer er i dag ramt af at planloven har skarpe restriktioner for restrummelighed og adskillelsen mellem by og det åbne land.

Vi i Socialdemokratiet vil arbejde for, at der i den kommende kommuneplan bliver etableret udviklingslandsbyer.

Men gode ideer er ikke nok. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at der i de kommunale budgetter bliver afsat midler til de mindre samfund og at der bliver igangsat nye projekter, der styrker de mange lokalsamfund.

Syddjurs er kendetegnet ved, at en meget stor del af kommunens borgere er bosat i mindre bysamfund. Vi er som politikere forpligtede på at insistere på udvikling i hele kommunen.