Etablering af naturnationalparker i Danmark

Af Michael Stegger Jensen
Borgmesterkandidat og gruppeformand
Økonomiudvalget og Anita Søholm
Medlem af Natur, Teknik og Miljø udvalget

30. sep. 2021

På vegne af byrådsgruppen for Socialdemokratiet i Syddjurs
Debatten er tiltaget omkring etablering af naturnationalparker i Danmark, senest på et møde på Fuglsøcentret tirsdag aften.
Her deltog Anita Søholm, Ole Bollesen og Michael Stegger i mødet, og efter det møde, har vi nu en fælles holdning i byrådsgruppen til spørgsmålet.
Først og fremmest anerkender vi, at der på mødet var mange gode pointer fra både borgere og embedsværk, som vi kan tage med i vores videre politiske arbejde.

Vi anerkender ligeledes, at vi står midt i en biodiversitetskrise, hvor mange arters levesteder er væk, og de derfor er truede eller i fare for helt at forsvinde fra den danske natur, hvis der ikke ikke gøres noget drastisk.
Vi ønsker naturligvis, at vores børn og børnebørn skal vokse op og opleve en rig og mangfoldig natur.
Vi er også enige om, at forligsparterne med miljøminister Lea Wermelin i spidsen, med udnævnelse af naturnationalparker, har en unik mulighed for at styrke den truede natur og øge biodiversiteten ved at give mulighed for etablering af store sammenhængende naturområder. Her vil naturen i højere grad end i dag kunne udvikle sig på egne præmisser, og der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion. Det er desuden intentionen, at naturnationalparker samtidig skal give mere spændende naturoplevelser og skabe gode vilkår for et mangfoldigt friluftsliv i en vild og rig natur.

Der er på nuværende tidspunkt udnævnt 5 naturnationalparker, og målet er at udnævne yderligere 10 parker. Af de 23 områder, der er i spil, er de statsejede Kalø skove – Ringelmose og Hestehaven ved Rønde, og de statsejede arealer i Mols Bjerge, med som forslag.
Syddjurs kommune har – som vi alle jo ved – allerede en nationalpark – Nationalpark Mols Bjerge. Den er blevet til gennem et årelangt samarbejde mellem mange lokale aktører tilbage i 2003-2005, og den blev – som den anden nationalpark i Danmark, indviet den 29. august 2009.


Vi har følgende holdninger til de to områder, der lokalt er foreslået udlagt til naturnationalpark:

Vi er imod en Naturnationalpark i Kalø skovene ved Rønde af følgende årsager:
Der skal hegnes omkring skovene, når der udsættes de græssende dyr, der skal udøve naturplejen, hvilket efter vores opfattelse giver reducerede færdselsmuligheder for borgerne. Området ved Kalø Slotsruin inkl. Kalø skovene, er et meget befærdet område. Der kommer årligt over 200 tusinde besøgende til området, og mange lokale borgere fra Rønde og Molsområdet benytter skovene til rekreative aktiviteter som fx. gåture med familien, vandring, cykelture, svampesankning og overnatning i det fri på teltningsarealerne. Vi vil fortsat gerne bibeholde disse muligheder. Børnene i Kalø Skovbørnehus skal desuden heller ikke have begrænset deres adgang til skovene, når de færdes gennem dem på deres daglige gåtur ned til Kaløvig.
Desuden mener vi, at potentialet for øget biodiversitet i skovene har et meget langsigtet perspektiv. Men vi er dog meget interesseret i at få etableret uhegnet naturskov, der kan øge biodiversiteten ved omsætning af dødt ved, samt øget beskyttelse af de store gamle træer, der ligeledes lagrer CO2. Sidst men ikke mindst, så er de to skove ikke store sammenhængende naturarealer, som der ønskes, men jo gennemskåret af en vej.

Etablering af en Naturnationalpark i Mols Bjerge er vi som udgangspunkt positive overfor, hvis de ønsker og krav vi har, bliver hørt:
De statsejede arealer i Mols Bjerge har uden tvivl potentiale for at blive naturnationalpark, da der jo i årevis er forsket i biodiversitet, og man desuden har genskabt de lysåbne sure overdrev, der er en truet naturtype.
Det giver optimale levevilkår for både blomsterplanter, hjemmehørende træer og buske, insekter og fugle.
Der skal dog ikke være flere hegnede områder, end der allerede er i bjergene. Og vi ønsker flere låger, så områderne bliver mere tilgængelige, samt sikring af, at ridestier udenfor indhegningerne er farbare for ryttere.
Der skal ske en reel inddragelse af de lokale borgere igennem hele processen. Der skal være en oplysnings- og informationskampagne om brug af og opførsel i naturen til lokale borgere og brugere af områderne. Der skal arbejdes med ordninger, hvor græsningen skal varieres hen over året, eventuelt via friholdelse af græsning i dele af vinterhalvåret. Der skal føres opsyn med dyrene året rundt i indhegningerne, da dyrevelfærden hos de græssende dyr har meget stort fokus for os. Så vil det give mening for os at omdøbe den park vi har til Naturnationalpark.


Allervigtigst for os er det, både at sikre vores fremtidige natur, samt sikre adgang for alle.