Udgivet i

Er Venstre og Konservative ligeglade med hensynet til naturen for at tækkes investorerne?

OLS S. HANSEN (S), BYRÅDSMEDLEM – PÅ VEGNE AF DEN SOCIALDEMOKRATISKE GRUPPE:

Ole S. Hansen
Syddjurs Byråd

”Sidste onsdag vedtog Syddjurs byråd en lokalplan for området ved Egsmarklund. Området er yderst kompliceret at bebygge, hvis man vel at mærke vil respektere fredede arter, naturfredninger, beskyttelse af drikkevand og landskabsfredninger. At området overhovedet blev inddraget i kommuneplanen i 16 kan umiddelbart undre.

Med beslutningen om at begrænse lokalplansarealet besluttede et stort flertal i Syddjurs byråd, at sikre væsentlige naturområder og respektere fredninger.

Lokalplansforslaget rummer mange positive elementer med bæredygtigt byggeri og bofællesskaber. Men det fjerner ikke fokus fra, at området som boligområde, rummer de ovennævnte udfordringer.

Ydermere vil et stigende indbyggertal, udfordre det trafikale pres på Egsmarkslund-området.

Alt sammen har det betydet, at vi i Socialdemokratiet, valgte at stille forslag om afbalanceringen af lokalplansforslaget og foreslog at en trediedel af området skulle udtages. (Delområderne 3 i lokalplansforslaget).

Hermed er landskabsfredninger sikret, og der vil være sikret sammenhængende arealer til de fredede dyrearter og planen vil ikke kompromittere beskyttelsen af Egsmarkslund Vandværks drikkevandsboring.

Med beslutningen, er mængden af boliger reduceret med cirka 30 procent, hvilket også reducerer trafikmængden i området. Socialdemokratiet ser generelt med stor alvor på trafiksituationen i Ebeltoft og vil arbejde for, at der overordnes laves en trafikplan for området.

Vi er glade for, at der var et klart flertal for at tilpasse lokalplansforslaget.

Venstre har igennem hele sagsbehandlingen taget klart afstand fra at gå i dialog om at tilpasse udviklers forslag. Ligesom den konservative Tommy Bøgehøj var partiet bekymret for udvikleres vilje til, at investere i Syddjurs kommune, hvis man begrænsede deres muligheder.

Begge partier undlod i byrådsbehandlingen at stemme, hvilket kan undre og efterlader kun spørgsmål?

Hvilke interesser ønsker disse to partier at varetage?

Socialdemokratiet ønsker at lave lokalplansforslag, der respekterer fredninger, og afbalancere hensynet til de borgere, der bor i området i forvejen.

Det er i vores optik, ikke rimeligt at det er hensynet til mulige kommende investorer, der ensidigt skal diktere byrådets tilgang til byudvikling og hensyn til naturen og fredninger.”