Anita Søholm: At værne om naturen er vores fornemste opgave

Anita Søholm, Knebel, medlem af Syddjurs Byråd

Anita Søholm, Knebel,
medlem af Syddjurs Byråd

Netop nu er natur og biodiversitet sat til debat i kommunerne. Naturen er under pres, arter er truet, naturlandskaber fragmenteres, og værdifuld natur, der er levested for dyr og planter, forsvinder. Og samtidig opleves et stort rykind af borgere, der ønsker rekreative oplevelser i naturen.

At værne om naturen, landskabet og kulturmiljøerne er en af vores fornemste opgaver som politikere. Og i Syddjurs Kommune er vi beriget med en enestående natur med Mols Bjerge som vores flagskib. Her finder vi et – efter dansk målestok – tørt og varmt klima. Jordbunden er langt overvejende naturlig næringsfattig og yderst kuperet, hvoraf mange arealer i årevis har været holdt lysåbne med husdyrgræsning på de såkaldte overdrevsarealer.

På disse arealer findes en høj biodiversitet blandt både flora og fauna, repræsenteret ved især over 600 blomsterplanter og mere end 2000 insektarter samt mange fugle- og svampearter. På artslisterne findes også mange sjældne og truede arter, der skal bevares og beskyttes.

Men hensynet til naturen fordrer ligeledes, at kommunen udlægger arealer til byudvikling, store husdyrbrug, vedvarende energi mv. samt fremmer muligheden for, at borgerne kan komme ud og nyde natur og landskab ved etablering af vandre- og cykelstier, fugletårne samt primitiv overnatning i naturen.

Og samtidig med, at naturindholdet og naturkvaliteten skal styrkes på eksisterende naturområder, så ønsker vi desuden at beskytte og bevare – og gerne forøge – arealet af beskyttede naturtyper, småbiotoper og spredningskorridorer (faunapassager) i kommunen. Vi vil gerne bevare og fremme en artsrig flora og fauna ved naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning, så vi opnår kvalitets naturoplevelser.

Der er heldigvis forskellige virkemidler, der kan hjælpe kommunen med at få sat fokus på biodiversiteten. Jeg har selv været med til at beslutte, at vi ikke må sprøjte på kommunale arealer – heller ikke på de bortforpagtede. Vi har desuden netop vedtaget en træpolitik i natur-, teknik- og miljøudvalget, der skal sikre, at bl.a. store og gamle træer ikke bare bliver fældet, samt at man ved lokalplanlægning og nyudstykninger planter danske hjemmehørende træer og buske, der kan være fødegrundlag og give ly for den danske fauna som insekter, fugle og pattedyr.

Vi har ligeledes fået vedtaget en biodiversitetsstrategi og har i budgettet sat penge af til en jordfordelingspulje, der udmønter anbefalinger fra arbejdet med Det Grønne Danmarkskort, hvor f.eks. vandlidende landbrugsjord kan “byttes ud” og blive til ny værdifuld natur, og der herved kan skabes sammenhængende naturområder.

De kommunale skove er PEFC-miljøcertificerede, og vi bakker op om udviklingsprojekter indenfor natur som f.eks. samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerges BioDiverCity Ebeltoft og det nye projekt “Vores vilde natur – lige udenfor døren”. Her støtter vi med midler fra udviklingspuljen.

Vi har fået etableret Naturpuljen, der blev prioriteret med 500.000 kroner årligt ved det seneste budgetforlig, hvor bl.a. Venstre ikke var med i forliget. Gennem puljen kan borgere, lodsejere, grundejerforeninger og organisationer søge støtte til projekter, der fremmer natur, biodiversitet og klima.

Og sidst, men ikke mindst, så følger vi op på bæredygtighedsudvalgets anbefalinger med udarbejdelse af handlingsorienterede tiltag.

For at hjælpe den trængte natur i Danmark har miljøministeren lanceret en landsdækkende kampagne, “Sammen om et VILDERE Danmark”, der skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur. Samlet set er 92 ud af landets 98 kommuner tilmeldt kampagnen. I Syddjurs er vi også med, hvilket jeg også straks i udvalget opfordrede til, at vi var, omend Venstres repræsentant i natur-, teknik- og miljøudvalget ikke kunne tiltræde indstillingen.

Det er mit helt klare mål, at vi i Syddjurs Kommune kan bruge kampagnen som løftestang for at få sat natur og biodiversitet endnu mere på dagsordenen. Her tænker jeg specielt på at få målgruppen, virksomheder, husejere og sommerhusejere, med på vognen, da jeg desværre ofte oplever, at mange husejere og sommerhusejere sprøjter flittigt på deres matrikler, hvilket ikke kun skader biodiversiteten i naturen, men ligeledes på længere sigt truer vores drikkevandsboringer.

I Aarhus Kommune har man taget tyren ved hornene og lanceret kampagnen “Til kamp for rent drikkevand”, der tegner til at blive en stor succes. Jeg håber, at vi næste forår kan lancere noget lignende i Syddjurs.

Miljøministeriet har desuden offentliggjort to tilskudsordninger, der kan gøre en forskel for biodiversiteten – tilskud til urørt skov og sammenhængende natur, hvor der er åbnet for ansøgninger, og man kan søges frem til 15. juni.

Så vi arbejder i den socialdemokratiske byrådsgruppe til stadighed ihærdigt på at få sat naturen og den biologiske mangfoldighed på dagsordenen i Syddjurs samtidig med, at vi er med til at give borgerne mulighed for at få unikke lokale natur- og friluftsoplevelser.