Vi vil udvikling i balance

      Ingen kommentarer til Vi vil udvikling i balance

Ole S. Hansen Byrådsmedlem

Jeg gjorde i sidste uges udgave af Adresseavisen rede for Socialdemokratiets holdninger til lokalplansforslaget for Egsmarkslund og bad afslutningsvis om holdninger fra de konservative og Venstre samt begrundelser for, hvorfor man undlod at stemme for lokalplansforslaget.

Byrådsmedlem
Ole S. Hansen

Dem har vi så fået redegjort for – tak for det.

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at lokalplansforslaget ikke kun er Socialdemokratiets. Det er det samlede byråds. Men vi har insisteret på at tilpasse lokalplansforslaget til fordel for fredninger, naturhensyn og borgere i området.

Det er åbenlyst for enhver, at der er forskellige tilgange til Byrådets arbejde med lokalplaner, hvilket også fremgår tydeligt i de to borgerlige politikers indlæg og i denne debat generelt.

Det betyder meget for borgere, der skal eve med de rammer der udstikkes, og præciseres gennem et lokalplansforslag. Udviklere og grundejere har i sagens natur også interesser. Det er bare i de fleste tilfælde andre interesser end naboers eller borgeres, der lever i eller tæt ved et lokalplansområdet.

Til dette skal så føjes de rammer vi er underlagt, herunder planloven samt beskyttelse og bevaring af sårbar natur.

Det er denne balance der er central i denne debat. Og vi skal som beslutningstagere, være transparente med vores holdninger.

Socialdemokratiet er meget optaget af udviklingen af vores kommune. Og vi insisterer på at balancere lokalplanerne ud fra de ovennævnte hensyn og rammer. Også når det er svært, og når sagsforholdene bliver komplekse.

I kommuneplanen udstikkes de overordnede rammer for kommunens fysiske udvikling. Det er stort og komplekst og overordnet.

Herefter laves lokalplaner, der konkret forholder sig til de ovennævnte problematikker. Her skal vi som politikere konkret, og i detaljer, forholde os til området. Det er også på dette tidspunkt borgerne har mulighed for, gennem høringer, at ytre sig om det konkrete lokalplanområde.

Vi foreslog efter den forudgående høring, at udtage delområderne 3. det samme gjorde vi ved den endelige høring. Og med den samme begrundelse. At der herved skabes et sammenhængende naturområde bestående af det fredede overdrev og delområderne 3 og at dette område vil hænge sammen med den fredede mose og skoven øst for lokalplansområdet. Hermed vil en del af de restriktioner, fredninger og landskabsfredninger ikke længere konflikte med lokalplansforslaget.

Hertil kommer, at den samlede bebyggelse vil blive reduceret med ca. 30 %, hvilket som tidligere nævnt ville reducere trafikbelastningen i området.

Der skal gøres noget ved trafiksituationen i området. Det er Socialdemokratiets holdning. Det vil jeg gerne gentage. Og jeg kan læse, at de to borgerlige partier er enige med os. Lad os komme igang med arbejdet og i øvrigt inddrage de anbefalinger som Ebeltoft i Udvikling kommer med.

Der ingen hold i Tommy Bøgehøjs postulat om, at jeg skulle tale usandt. Han kan sågar ikke beskrive, hvorledes og hvornår dette i så fald er forekommet.

At vi er politisk uenige, er vist klart for enhver. Men jeg må bede om en ordentlighed i måden vi omtaler hinanden. Også i den valgkamp der kulminerer i efteråret.

Natur, fredninger og indholdet af de mange høringssvar var vigtige grunde til vores stillingtagen i denne sag.

I øvrigt var der i alt 46 høringssvar og ikke, som fejlagtig beskrevet, over 200 borgersvar.
Mærkeligt at Tommy Bøgehøj kan lave denne fejlslutning og samtidig postulere at borgerhøringer skal tages alvorligt og anklage mig for ikke at ville borgerinddragelse.

I øvrigt kunne man forestille sig, hvordan debatten havde udspillet sig, hvis vi i Socialdemokratiet ikke havde stillet ændringsforslaget. Hvordan var lokalplanen i så fald blevet?