Udgivet i

Cafemøde med Ole Hansen i marts 2022

På en solrig lørdag formiddag den sidste lørdag i marts 2022 havde en halv snes interesserede mennesker fundet vej til Kulturhotellet i Rønde.
De gode omgivelser var en god ramme for det oplæg Ole Hansen kom med inden debatten om udvalgsarbejdet gik i gang.

Det er Socialdemokratiet i Syddjurs Vest der har indkaldt til disse gode møder hvor der er mulighed for at komme helt tæt på beslutningstagerne i Byrådet og de fremmødte havde god debatløst.

De gode forhold på Kulturhotellet giver mulighed at deltagelse af mange flere medlemmer, men det gode vejr har nok trukket friluftmenneskerne i haven eller ud i den flotte natur i Syddjurs hvis ikke der var en udskudt fødselsdag eller et arbejde der skulle passes.

Udgivet i

Cafemøde 26.marts 2022 på Kulturhotellet

Så er det igen tid til et cafemøde. Et møde hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og høre på byrådsmedlem Ole Hansen.
Det sker på Lørdag d. 26. Marts på kulturhotellet i Rønde fra klokken 10-12. 
Ole sidder i kultur, fritids- og landdistriktsudvalget og i erhvervs og planudvalget.
Han er i den kommende byrådsperiode politisk ordfører for byrådsgruppen. 

Ole S. Hansen, Socialdemokratiet i Syddjurs

Indledningsvis vil Ole fortælle om nogle de aktuelle sager, der ligger under de udvalg han er i. Han vil også forsøge at pege på nogle politiske emner, der ligger lidt længere fremme inden for de to udvalg. Ole vil også sætte perspektiv på nogle af de større sager som kommer til at præge byrådsarbejdet i den kommende tid og han ser frem til at diskutere vigtige politiske emner.  
Vi håber at se mange af jer til dette arrangement, og håber at vi får en god debat og at I møder spørgelystne op, for Ole er klar til at svare på jeres spørgsmål. 

Udgivet i

Nu skal vi i gang på den kommunale halvø

af OLE S. HANSEN BYRÅDSMEDLEM SYDDJURS, KANDIDAT TIL KV21

Vi har i PUK-udvalget endelig behandlet indstillingerne fra grupperne under Ebeltoft i Udvikling. Det er god og interessant læsning. Utroligt mange frivillige har engageret sig i udviklingen af Ebeltoft, og mange har brugt mange timer i ønsket om at udvikle deres by. Det er prisværdigt, og indholdet af afrapporteringen har været af en meget høj kvalitet. I min optik mere, end man kan forvente af et frivilligt engagement.
Processen er også blevet bemærket udenfor Syddjurs Kommune og belønnet med byplanprisen.
Så langt så godt. Borgerne er inddraget og spurgt. Nu er det vores ansvar som politikere at igangsætte konkrete fysiske tiltag på baggrund af anbefalingerne fra de frivillige.
Jeg har ved flere lejligheder på vegne af den socialdemokratiske gruppe foreslået, at man igangsætter projektet, kaldet Halvøen. Der ligger et velbearbejdet skitseforslag, de frivillige efterspørger fysiske tiltag og der er i min optik ikke umiddelbare argumenter for ikke at starte en konkret proces. Hvis der er, bør ansvarlige politikere komme med væsentlige argumenter imod.

Ole S. Hansen

For …

  • – kommunen ejer grunden,
  • – der kan laves konkrete klimatiltag, som understøtter den rekreative anvendelse,
  • – projektet er centralt i havnepromenaden,
  • – man undgår, at der kommer et stort og markant byggeri på halvøen,
  • – projektet er ikke bekosteligt og byrådet har allerede afsat midler.

Ebeltoft i Udvikling har brug for at komme i gang med fysiske konkrete projekter. To et halvt år med planlægning, visioner og frivilligt engagement er meget lang tid. Nu skal der handling til. Dette projekt ligger lige til højrebenet, med mindre man har en anden idé med den kommunale halvø..

Socialdemokratiet ønsker, at den kommunale halvø bruges til rekreative formål

Udgivet i

Kære Hornslet Distriktsråd: Tak for- –

af Ole S. Hansen medlem af PUK

Ole S. Hansen

Tak for jeres direkte opfordring til at lave et opkøb af to ejendomme beliggende på arealet mellem Tingvej og Kom-Bi.

Der er ingen tvivl om, at et strategisk opkøb af disse arealer vil være meget interessant i forhold til udvikling af et stort og visionært kulturhus.

Som mange på visionsmødet d. 30. juni udtrykte, var det vigtigt at et nyt kulturelt mødested skulle placeres i byens centrum. Det er vi enige i.

Vi oplevede også et stort engagement blandt de fremmødte borgere. Der var stor energi, og der blev formuleret mange spændende ideer. Vi håber, at mange vil engagere sig i den kommende proces.

At se de to grunde i sammenhæng med Kom-Bi er for os at se ideel. Både for at skabe mere liv til midtbyen, skabe mere rum til det nye kulturhus, men naturligvis også for skabe en facade mod det gamle rådhus og de grønne arealer overfor.

Om grundene konkret skal erhverves, skal jo afklares politisk og ikke forhandles i avisen. Men den socialdemokratiske gruppe mener, at et strategisk opkøb af de to ejendomme vil være fornuftigt og håber der kan samles et politisk flertal for dette.

Udgivet i

Udvikling i hele Syddjurs

Byrådsmedlemmer MICHAEL STEGGER JENSEN OG OLE S. HANSEN 1.aug.2021

Lige nu foregår der udviklingsprojekter forskellige steder i Syddjurs Kommune. Det er både i de større byer med »Ebeltoft i udvikling« og i Hornslet, hvor der skal laves et nyt kulturtilbud i byens centrum.

Men formålet med dette indlæg er at sætte fokus på udviklingen af vores landdistrikter. Selvom der gennem de seneste år, er sket meget rundt om i kommunen, er det i vores optik vigtigt til stadighed at insistere på, at de mindre lokalsamfund udvikles. Dette skal ske i samspil med borgerne.

Udvikling er ikke bare noget der opstår af sig selv. Lokale ildsjæle og lokale kræfter er ofte ideskabende, men kommunen skal være parat og klar til at understøtte disse initiativer. Ikke kun med rosende ord og med opmuntringer til fondsansøgninger, men også med medfinansiering og støtte til myndighedsarbejde og andet. Det kræver politisk vilje.

Syddjurs Kommune har gode erfaringer med udvikling af landdistrikter. Samarbejdet med Real Dania om landsbyklynger, har allerede udmøntet sig i stærke projekter på Mols, Østdjurs og i Ådalen.

Områdefornyelse af byer har Syddjurs kommune også haft succes med. Aktuelt pågår der projekter i Pindstrup og Tirstrup, og kort før sommerferien blev der indledt en byfornyelse i Nimtofte. Byfornyelse foregår i samspil med borgerne i de enkelte lokalsamfund, hvor renovering af facader og forskønnelse af byer går hånd i hånd med etablering af mødesteder og faciliteter.

Man kan som borger i et mindre samfund have en oplevelse af, at alle midler går til de større bysamfund og føle ,at alt centraliseres mod de større bysamfund.

Det er Socialdemokratiets ønske at sætte yderligere fokus på udvikling af landdistrikterne og de mindre bysamfund.

Fremadrettet skal Syddjurs Kommune turde afprøve nye tiltag, der kan styrke de mindre samfund.

Vi skal insistere på at gøre de kommunale tilbud mere tilgængelige. Et eksempel er, at være tilstede lokalt med de kommunale tilbud, som eksempelvis Syddjurs Bibliotek, som arbejder med bogautomat plus ordninger, en slags minibiblioteker ude i flere lokalsamfund.

En ide kunne også være at etablere nogle decentrale kontorfaciliteter, hvor borgerne efter aftale kunne møde jobkonsulenter, sagsbehandlere og andre. Her kommer de kommunale medarbejdere altså ud i de enkelte lokalområder. Med god planlægning, kunne dette betyde, at en arbejdsdag en gang i mellem blev forlagt til kommunens lokalområder.

En anden mulighed er at arbejde med udviklingslandsbyer, som planloven nu giver mulighed for. Her vil udvalgte landsbyer komme under en ordning, hvor det bl.a. bliver lettere at udstykke nye grunde. Mange landsbyer er i dag ramt af at planloven har skarpe restriktioner for restrummelighed og adskillelsen mellem by og det åbne land.

Vi i Socialdemokratiet vil arbejde for, at der i den kommende kommuneplan bliver etableret udviklingslandsbyer.

Men gode ideer er ikke nok. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at der i de kommunale budgetter bliver afsat midler til de mindre samfund og at der bliver igangsat nye projekter, der styrker de mange lokalsamfund.

Syddjurs er kendetegnet ved, at en meget stor del af kommunens borgere er bosat i mindre bysamfund. Vi er som politikere forpligtede på at insistere på udvikling i hele kommunen.

Udgivet i

Vi vil udvikling i balance

Ole S. Hansen Byrådsmedlem

Jeg gjorde i sidste uges udgave af Adresseavisen rede for Socialdemokratiets holdninger til lokalplansforslaget for Egsmarkslund og bad afslutningsvis om holdninger fra de konservative og Venstre samt begrundelser for, hvorfor man undlod at stemme for lokalplansforslaget.

Byrådsmedlem
Ole S. Hansen

Dem har vi så fået redegjort for – tak for det.

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at lokalplansforslaget ikke kun er Socialdemokratiets. Det er det samlede byråds. Men vi har insisteret på at tilpasse lokalplansforslaget til fordel for fredninger, naturhensyn og borgere i området.

Det er åbenlyst for enhver, at der er forskellige tilgange til Byrådets arbejde med lokalplaner, hvilket også fremgår tydeligt i de to borgerlige politikers indlæg og i denne debat generelt.

Det betyder meget for borgere, der skal eve med de rammer der udstikkes, og præciseres gennem et lokalplansforslag. Udviklere og grundejere har i sagens natur også interesser. Det er bare i de fleste tilfælde andre interesser end naboers eller borgeres, der lever i eller tæt ved et lokalplansområdet.

Til dette skal så føjes de rammer vi er underlagt, herunder planloven samt beskyttelse og bevaring af sårbar natur.

Det er denne balance der er central i denne debat. Og vi skal som beslutningstagere, være transparente med vores holdninger.

Socialdemokratiet er meget optaget af udviklingen af vores kommune. Og vi insisterer på at balancere lokalplanerne ud fra de ovennævnte hensyn og rammer. Også når det er svært, og når sagsforholdene bliver komplekse.

I kommuneplanen udstikkes de overordnede rammer for kommunens fysiske udvikling. Det er stort og komplekst og overordnet.

Herefter laves lokalplaner, der konkret forholder sig til de ovennævnte problematikker. Her skal vi som politikere konkret, og i detaljer, forholde os til området. Det er også på dette tidspunkt borgerne har mulighed for, gennem høringer, at ytre sig om det konkrete lokalplanområde.

Vi foreslog efter den forudgående høring, at udtage delområderne 3. det samme gjorde vi ved den endelige høring. Og med den samme begrundelse. At der herved skabes et sammenhængende naturområde bestående af det fredede overdrev og delområderne 3 og at dette område vil hænge sammen med den fredede mose og skoven øst for lokalplansområdet. Hermed vil en del af de restriktioner, fredninger og landskabsfredninger ikke længere konflikte med lokalplansforslaget.

Hertil kommer, at den samlede bebyggelse vil blive reduceret med ca. 30 %, hvilket som tidligere nævnt ville reducere trafikbelastningen i området.

Der skal gøres noget ved trafiksituationen i området. Det er Socialdemokratiets holdning. Det vil jeg gerne gentage. Og jeg kan læse, at de to borgerlige partier er enige med os. Lad os komme igang med arbejdet og i øvrigt inddrage de anbefalinger som Ebeltoft i Udvikling kommer med.

Der ingen hold i Tommy Bøgehøjs postulat om, at jeg skulle tale usandt. Han kan sågar ikke beskrive, hvorledes og hvornår dette i så fald er forekommet.

At vi er politisk uenige, er vist klart for enhver. Men jeg må bede om en ordentlighed i måden vi omtaler hinanden. Også i den valgkamp der kulminerer i efteråret.

Natur, fredninger og indholdet af de mange høringssvar var vigtige grunde til vores stillingtagen i denne sag.

I øvrigt var der i alt 46 høringssvar og ikke, som fejlagtig beskrevet, over 200 borgersvar.
Mærkeligt at Tommy Bøgehøj kan lave denne fejlslutning og samtidig postulere at borgerhøringer skal tages alvorligt og anklage mig for ikke at ville borgerinddragelse.

I øvrigt kunne man forestille sig, hvordan debatten havde udspillet sig, hvis vi i Socialdemokratiet ikke havde stillet ændringsforslaget. Hvordan var lokalplanen i så fald blevet?

Udgivet i

Er Venstre og Konservative ligeglade med hensynet til naturen for at tækkes investorerne?

OLS S. HANSEN (S), BYRÅDSMEDLEM – PÅ VEGNE AF DEN SOCIALDEMOKRATISKE GRUPPE:

Ole S. Hansen
Syddjurs Byråd

”Sidste onsdag vedtog Syddjurs byråd en lokalplan for området ved Egsmarklund. Området er yderst kompliceret at bebygge, hvis man vel at mærke vil respektere fredede arter, naturfredninger, beskyttelse af drikkevand og landskabsfredninger. At området overhovedet blev inddraget i kommuneplanen i 16 kan umiddelbart undre.

Med beslutningen om at begrænse lokalplansarealet besluttede et stort flertal i Syddjurs byråd, at sikre væsentlige naturområder og respektere fredninger.

Lokalplansforslaget rummer mange positive elementer med bæredygtigt byggeri og bofællesskaber. Men det fjerner ikke fokus fra, at området som boligområde, rummer de ovennævnte udfordringer.

Ydermere vil et stigende indbyggertal, udfordre det trafikale pres på Egsmarkslund-området.

Alt sammen har det betydet, at vi i Socialdemokratiet, valgte at stille forslag om afbalanceringen af lokalplansforslaget og foreslog at en trediedel af området skulle udtages. (Delområderne 3 i lokalplansforslaget).

Hermed er landskabsfredninger sikret, og der vil være sikret sammenhængende arealer til de fredede dyrearter og planen vil ikke kompromittere beskyttelsen af Egsmarkslund Vandværks drikkevandsboring.

Med beslutningen, er mængden af boliger reduceret med cirka 30 procent, hvilket også reducerer trafikmængden i området. Socialdemokratiet ser generelt med stor alvor på trafiksituationen i Ebeltoft og vil arbejde for, at der overordnes laves en trafikplan for området.

Vi er glade for, at der var et klart flertal for at tilpasse lokalplansforslaget.

Venstre har igennem hele sagsbehandlingen taget klart afstand fra at gå i dialog om at tilpasse udviklers forslag. Ligesom den konservative Tommy Bøgehøj var partiet bekymret for udvikleres vilje til, at investere i Syddjurs kommune, hvis man begrænsede deres muligheder.

Begge partier undlod i byrådsbehandlingen at stemme, hvilket kan undre og efterlader kun spørgsmål?

Hvilke interesser ønsker disse to partier at varetage?

Socialdemokratiet ønsker at lave lokalplansforslag, der respekterer fredninger, og afbalancere hensynet til de borgere, der bor i området i forvejen.

Det er i vores optik, ikke rimeligt at det er hensynet til mulige kommende investorer, der ensidigt skal diktere byrådets tilgang til byudvikling og hensyn til naturen og fredninger.”