Udgivet i

Beretning 2022 for Fællesledelsen

Socialdemokratiet i Syddjurs Fællesledelsen

Organisatorisk beretning til generalforsamlingen d. 4. april 2022.

Foreningsåret 2021 har naturligvis på grund af kommunal- og regionsrådsvalget i november været et år med et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Hele processen endte som bekendt med en mindre tilbagegang rent vælgermæssigt og tab af et mandat, således at vi endte på 7 mandater mod tidligere 8. Men det lykkedes os at bevare borgmesterposten, således at vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen d. 1. januar kunne afløse Ole Bollesen på borgmesterkontoret i Ebeltoft.

Det hele startede som altid i Socialdemokratiet i Syddjurs i meget god tid, dvs. helt tilbage i maj 2020, hvor vi fik nomineret vores borgmesterkandidat Michael Stegger og vores regionsrådskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen. 2020 var jo året, hvor vi på grund af coronaen både afholdt en sen generalforsamling d. 18. maj og en endnu senere d. 7. september.

Det fortsatte ved sidste års generalforsamling d. 19. april 2021, hvor vores kandidatudvalg præsenterede en prioriteret kandidatliste – efter urafstemning – på 14 kandidater, heraf 4 kvinder, som blev godkendt af generalforsamlingen. Og derefter fortsatte det i løbet af året med møder i valgudvalget, godkendelse af det endelige valgprogram i Fællesledelsens bestyrelse, åbning af valgkampen i Hornslet d. 3. september og derefter den egentlige valgkamp – desværre med et kedeligt intermezzo d. 18. oktober, hvor Christian Haubuf måtte trække sin kandidatur som nr. 2 på partiets liste – og ellers fortsatte valgkampen lige op til valgdatoen d. 16. november 2021.

Udover arbejdet som koordinerende organ for de to partiforeninger i Ebeltoft og Syddjurs Vest, og arbejdet med tilrettelæggelse af valgkampen, har Fællesledelsens primære opgave som sædvanlig været løbende og kontinuerlig sparring og drøftelser med vores byrådsgruppe i løbet af året. Specielt omkring de større sager såsom budgettet har der været en god og velfungerende dialog. Vi har i den forbindelse – også som sædvanlig – haft et åbent møde i Fællesledelsen d. 8. september 2021 om budgettet for det kommende år og overslagsårene. Det skal bemærkes, at også samarbejdet med byrådets øvrige partier – også som sædvanlig – har været genstand for en del drøftelser i dialogen med byrådsgruppen i løbet af året, herunder specielt samarbejdet med vores konstitueringspartnere fra 2017, nemlig SF, EL og Alternativet.

Ligesom i det foregående år har byrådsgruppen igen i 2021 gennemført en række ’åbne gruppemøder’ – både virtuelt og konkret fysisk – rundt om i vores geografisk ret vidtstrakte kommune. Møderne har nogen gange været afholdt i samarbejde med distriktsrådene (lokalråd), og flere gange suppleret med en husstandsomdelt flyer, hvor der gøres opmærksom på møderne. Den form for gruppemøder blev suppleret med borgmesterens (Ole Bollesens) ’walk and talk’- morgenvandringer rundt omkring i kommunens byer. Begge initiativer har været med til at understrege Socialdemokratiets vilje til nærdemokratisk dialog, hvilket også blev bemærket positivt i forbindelse med valgkampen.

Allerede i januar 2020 nedsatte Fællesledelsen det Kandidatudvalg som i henhold til Fællesledelsens vedtægt skulle forberede opstillingen af partiets kandidater til KV21.

Efter gennemførelsen af urafstemningen i april 2021 var Kandidatudvalgets opgave ophørt og valgudvalget tog over med baggrund i et kommissorium vedtaget i Fællesledelsen d. 17. august 2020 – som også nævnt i beretningen sidste år.

Valgudvalget bestod – udover af vores borgmesterkandidat Michal Stegger – af Rene Sørensen, som formand, Kjeld Petersen, Søren Holmgaard og Marianne Aakjær, og Rita Vinding sagde heldigvis ja til at være sekretær for valgudvalget og dermed fører og koordinator af valgdrejebogen, som specielt i den seneste fase i valgkampen er et helt nødvendigt planlægnings- og arbejdsredskab. Det betød en fantastisk styring og koordinering af hele indsatsen i valgkampen fra mødedeltagelse til rosedistribution! Tak til hele valgudvalget, men især til Rita for det kæmpestore arbejde, det har været gennem de 2½ måneders valgkamp at koordinere og ugentlig udsende valgdrejebogen til alle kandidater.

Men inden valgkampen åbnede, så havde valgudvalget til opgave – jf. beslutning på sidste års generalforsamling – at færdiggøre partiets valgprogram plus en pixi-udgave af programmet hen over sommeren, således at det var klar til at kunne indgå i de kandidatbrochurer, der også skulle være klar til åbningen af valgkampen i september. Det lykkedes, og på mødet d. 11. august i Fællesledelsen kunne vi godkende både det 12 sider store valgprogram, pixi-udgaven og partiets valgslogan: Sammen kan vi mere!    

Valgudvalgets opgave var derefter bl.a. at gennemføre og koordinere valgkampen, plakatophængning, mødekoordinering, samt ikke mindst sørge for, at valgbudgettet blev overholdt.

Socialdemokratiet i Syddjurs har – i henhold til vedtægten – også en Strategigruppe, som skulle tage sig af de valgstrategiske overvejelser frem mod KV21, naturligvis i samarbejde med Valgudvalget. Repræsentanter for gruppen holdt allerede i maj måned et møde med repræsentanter for vores samarbejdspartnere i byrådet, nemlig SF, EL og Alternativet. Men i modsætning til KV17, så var der ikke i første omgang nogen interesse for et teknisk valgsamarbejde. Gruppen holdt flere møder hen over sommeren, og senere kom De Radikale med i gruppen. Noget skræmt af pressens beskrivelse af, hvordan Socialdemokratiet i 2017 scorede det 8. mandat pga. det tekniske valgsamarbejde, blev det efterhånden klart, at SF og De Radikale samt EL og Alternativet havde fundet sammen i et valgteknisk samarbejde, som derefter udelukkede Socialdemokratiet. Det var rigtig ærgerligt, fordi det faktisk senere ved selve valget kostede os det 8. mandat, som så gik til Enhedslisten, fordi Alternativet ikke kom inde i byrådet. Det blev dog undervejs til et enkelt fælles valgpapir om ’grunde til at sikre et rødt-grønt flertal i Syddjurs Kommune’, som blev aftalt ved et møde d. 8. september og derefter runddelt i valgkampen.

Vores kampagnestart var d. 3. september på Kulturgrunden bagved biografen Kom-Bi i Hornslet, hvor vi luftede vores pittoreske kampagnetrailer for sidste gang. Kampagnestarten blev ikke nogen voldsom succes – selv pressen var kun sparsomt repræsenteret – men vi fik præsenteret kandidaterne og enkelte borgere fra Hornslet kom forbi og fik en tidlig valgbrochure.

Et særligt punkt var vores annoncering. For første gang havde vi en smule luft i vores valgbudget, og allerede i efteråret 2020 lavede vi en Medieaftale med Adresseavisen, hvor vi dels satsede på en række helsidesannoncer for vores borgmesterkandidat som kulminerede med en dobbelt omslagsannonce ugen før valget, dels nogle kvartsidesannoncer for alle kandidater. Desuden satsede vi på en række banner-reklamer på Adresseavisens hjemmeside, hvor de kørte med visse variationer i en måned før valgdatoen. Annoncerne i Adresseavisen blev suppleret med annoncer på Facebook og andre sociale medier.

Desværre blev vores valgkamp undervejs noget skæmmet af at vores nummer 2 på listen Christian Haubuf d. 18. oktober måtte meddele, at han på grund af beskyldninger om krænkende adfærd følte sig nødsaget til at trække sin kandidatur. Socialdemokratiet i Syddjurs tog naturligvis Christians beslutning til efterretning og udsendte samme dag en pressemeddelelse underskrevet af borgmesterkandidat og formand. Det skete på et tidspunkt, hvor kandidatlisterne til valget var indleveret og trykt, men valgplakaterne var endnu ikke hængt op.

Undervejs i valgkampen kunne vi glæde os over at Socialdemokratiet centralt troede på vores valgkampagne for at fastholde at borgmesterposten i Syddjurs fortsat var Socialdemokratiets. Vi fik et økonomisk tilskud på 40.000 kr., som var et fint supplement midt i valgkampen, hvor der nogen gange var tvivl om likviditeten kunne holde, og fredag d. 12. november havde vi den store glæde, at få besøg af statsminister Mette Frederiksen til en 50 minutters seance i A-huset i Rønde, ligesom finansminister Nicolai Wammen kom på besøg i Ebeltoft d. 13. november og gik en tur fra Maltfabrikken og rundt i byen med stort set alle vores kandidater. Det var en rigtig flot opbakning fra vores partikontor i København, som også gav pote pressemæssigt i dagene op til valget – og jo så også førte til, at vi genvandt borgmesterposten.

Både i Fællesledelsen og i vores Strategigruppe var de sidste møder før valgdatoen meget naturligt præget af drøftelser omkring konstitueringsscenarier for valgnatten. Vi udviklede forskellige planer, som kunne bruges i forhold til, hvordan valgresultatet og mandatfordelingen var. Igen et godt eksempel på det breddeorienterede, hvor vi – Stegger, Jan Bruno og jeg, som førte forhandlingerne på rådhuset på vegne af vores Strategigruppe – var rigtig godt klædt på.

Resultatet på valgnatten viste hurtigt, at Socialdemokratiet var gået et mandat tilbage fra 8 til 7 mandater, mens SF fastholdt deres 4 mandater, og Enhedslisten havde fordoblet mandattallet fra 1 til 2 mandater, mens Alternativet ikke kom ind. De Radikale fik 1 mandat. Da vi lagde tallene sammen – lidt sent på natten – kunne vi tælle til et rødt-grønt flertal på 14 mandater, som pegede på vores kandidat Michael Stegger som ny borgmester. Endnu senere på natten kunne vi konstatere, at Michael med over 1500 personlige stemmer havde fået et meget flot personligt valg. Vi blev dog hurtigt enige om, at det skulle være en bred konstituering, hvor både Venstre, Konservative, som havde en stor mandatmæssig fremgang, og Nye Borgerlige tilsluttede sig. Desværre lykkedes det ikke for os at få en udvalgsformandspost – udover Steggers som borgmester som formand for Økonomiudvalget. Det var ærgerligt, men hvis kabalen skulle gå op, så var det prisen. I dagene efter fortsatte konstitueringsforhandlingerne med fordeling af udvalgsposter, hvor Socialdemokratiet naturligvis som største parti er repræsenteret i alle 6 stående udvalg. Konstitueringsaftalen blev efterfølgende godkendt i den nye byrådsgruppe og på et ekstraordinært møde i Fællesledelsen d. 18. november.

Efter valget til Regionsrådet måtte vi konstatere, at vores kandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen trods et pænt stemmetal på over 1700 stemmer desværre ikke opnåede valg til rådet på Djurskredsens andet mandat. Det første mandat gik til Else Søjmark fra Norddjurs, som afløste Niels Erik Iversen fra Grenaa, der af private grunde ikke stillede op igen. Else Søjmark opnåede et meget flot valg og er fortsat er kredsens eneste repræsentant i Regionsrådet.

På årets sidste møde i Fællesledelsen d. 9. december evaluerede vi valgresultatet og lavede en budgetopfølgning i forhold til valgbudgettet, som holdt pænt. Evalueringen var overordnet set rimeligt positiv: vi nåede det ene af de mål, der var sat, nemlig borgmesterposten, men mandattilbagegangen og det at partiet gik ca. 120 stemmer tilbage og det at vi ved konstitueringsforhandlingerne ikke opnåede en udvalgsformandspost pegede naturligvis i negativ retning. På en række punkter er der naturligvis ting, der kan gøres bedre i ved næste kommunalvalg – eksempelvis skal vi gerne have flere personlige stemmer, specielt i en række ’tynde områder’, hvor der ikke umiddelbart er opstillet kandidater.  Endvidere kunne byrådsgruppen ved samme møde meddele, at der er fastlagt en arbejdsfordeling, således at Michael Aakjær er ny gruppeformand, mens Ole Hansen er udpeget som politisk ordfører.

Så ikke mere om KV21 og valgkampen, men noget af det andet, der også er sket.

Samarbejdet i Rødt-Grønt-Forum med SF, Enhedslisten og Alternativet har fungeret, men ikke særlig godt. For alle de tre partiers vedkommende er det et tværkommunalt samarbejde for både Syddjurs og Norddjurs – men for Socialdemokratiet i Syddjurs er det sådan at Socialdemokratiet i Norddjurs ikke ønsker at være med. Men FH, Østjylland – tidligere LO – er med og giver rigtig god støtte og opbakning. På grund af corona-restriktionerne har der i løbet af 2021 kun været gennemført to arrangementer, nemlig for det første en kommunalpolitisk studiekreds som i foråret 2021 over 4 gange fra 25. marts til 6. maj gav en grundig indføring i maskinrummet i det kommunalpolitiske arbejde. Senere i efteråret har der været et møde i Kolind Plus, hvor Pelle Dragsted, EL, Frederiksberg præsenterede sin nye bog ’Nordisk Socialisme – på vej mod en demokratisk økonomi’. Dette møde har senere betydet, at vi her i foråret nu afvikler en studiekreds, hvor vi går nærmere ind i læsning og tolkning af bogens teori og praksis. Det skal bemærkes, at jeg har repræsenteret partiet i arbejdsgruppen i hele foreningsåret.

Det skal også bemærkes, at Grundlovsmødet i 2021, som arrangeres af Djurskredsen, blev gennemført med et rigtig pænt besøgstal. Der var oplæg ved MF og tidligere næstformand for Socialdemokratiet Mogens Jensen, professor Peter Lauritzen fra Aarhus Universitet og lektor Roger Buch fra Journalisthøjskolen. Det var dejligt igen at mødes på Julielund efter corona-aflysning sidste år og FT-valg i 2019. De øvrige aktiviteter omkring 1. maj og andre arrangementer eksempelvis det flotte jubilæumsarrangement d. 12. august i Rønde hører efter aftale hjemme i de to lokalforeninger.

Vores lokale partiblad ’Socialdemokraten Syddjurs’ er som sædvanlig udkommet med 4 velredigerede numre, herunder et valgnummer i efteråret, og i øvrigt med en række interessante temaer i 2021. Fra og med det sidste nummer i 2020 bliver bladet trykt på det mere miljøvenlige genbrugspapir, således at vi også er med til at yde vores sparsomme bidrag i forhold til regeringens klimamålsætning.  Redaktionsudvalget har i det forløbne år været Molly Thomsen, Rita Vinding, Marianne Fuglsbjerg Aakjær og Svend Erik Kjær Laursen. Tak til jer for en rigtig flot og debatskabende indsats. Også tak til alle, der medvirker ved distribution og omdeling af bladene.

Svend Erik har endvidere som altid været manden, der helt utrætteligt har vedligeholdt vores hjemmeside, mens Marianne har taget sig af Facebook. Tak også for jeres indsats der.

Vores DSU-afdeling i Syddjurs fungerer desværre ikke lige i øjeblikket. Vi har savnet DSU’erne i forbindelse med KV og RV21, bl.a. fordi vi er nogen der ikke er så gode i lygtepælene mere, men vi håber naturligvis at de er med på banen igen til kommende valgkampe til Folketinget og EU.

Vi har i øvrigt som sædvanlig deltaget i arbejdet i Djurskredsen, hvor jeg selv fortsat er næstformand.  Tak til Niels Erik Iversen, der nu – som nævnt – forlader Regionsrådet i Region Midt – og som vi har haft en rigtig god dialog med på kredsmøderne. Og ligeledes stor tak for samarbejdet til vores MF’er Leif Lahn, som vi jo også krydser klinge med ved samme lejlighed. Tak for et fint samarbejde med jer begge.

Socialdemokratiets årlige kongres i Aalborg i september 2021 blev gennemført, og Socialdemokratiet i Syddjurs var repræsenteret ved kongressen med både repræsentanter for de to partiforeninger og for Fællesledelsen.

I Fællesledelsens bestyrelse har vi afholdt i alt 7 møder siden april 2021. Der har som altid været en god dialog på møderne, hvor vi også har den glæde, at byrådsgruppen altid er pænt repræsenteret, hvilket er med til at give en god intern politisk debat. Tak til Ole Bollesen og Michael Stegger – og både den gamle og den nye byrådsgruppe for god dialog og samarbejde i løbet af året.

Til sidst en stor tak til næstformand Rene Sørensen, vores nye kasserer Søren Holmgaard, vores sekretær Linda Brask, Ole Hansen som bestyrelsesmedlem og de to partiformænd Rene Sørensen og Jan Bruno Jensen, som begge har lavet et stort arbejde både i deres respektive foreninger og ind i koordineringen til Fællesledelsen. Også tak til alle, der har været med til møderne i Fællesledelsen. Det er glædeligt at så mange har tid og lyst til at være med der.

En 10-årig periode er slut. Tak fordi jeg som ’venstre-fløjs-socialdemokrat’ fik lov at være med til at præge udviklingen i en for mig både spændende og politisk interessant periode. Da jeg efter at have været med til sammenlægningen af partiforeningerne i Rosenholm, Rønde og Midtdjurs blev den første formand for den forening, var det ikke unaturligt at jeg som ny formand for Fællesledelsen i 2012 mente at det var hensigtsmæssigt, at vi snarest blev til én forening i kommunen. Det nåede jeg ikke, men jeg nåede så en del andet. Organisatorisk har jeg altid stået for en forholdsvis stram styring med en lang planlægningshorisont, men dog altid en god intern dialog. Politisk er det dejligt at kunne konstatere, at i min formandsperiode har jeg været med til at sikre at Socialdemokratiet i Syddjurs har kunnet besætte borgmesterposten i kommunen ved to på hinanden følgende valg!

Tak for samarbejdet gennem årene.

Søren K. Lauridsen.

Udgivet i

Formiddagskaffe med Mette Frederiksen

af Svend Erik Kjær Laursen

Mette Frederiksen i Syddjurs med kandidaterne

Fredag den 12.nov med få dage til Kommunal- og Regionsvalget den 16. havde vores dygtige formand fundet plads i kalenderen til at besøge os i Syddjurs for at støtte op om den flotte valgkamp de socialdemokratiske kandidater har lavet.
Fra tidlig morgen var valgudvalgsmedlemmer, enkelte kandidater og andre frivillige mødt frem til borddækning og oppyntning i A-Huset i Rønde for at bruge et par timer til klargøring inden modtagelse af landets Statsminister og vores formand.

Mette Frederiksen i Syddjurs

Snart begyndte de første gæster at komme, vi havde valgt at der skulle kontrolleres for gyldigt Coronapas der der er plads til 90 gæster og en del i den sårbare alder.

Tæt på klokken 9 kom den lokalepresse med kameraer, mikrofoner og notesblok klar til at stille sobre og kritiske spørgsmål.
Kaffe blev serveret og rundstykkerne smurt.

Så gik døren op til det hyggelige lokale og ind kom en smilende statsminister der stålede af ro og overskud, hun blev flugt og til sit bord af vores Borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen og fik en kop kaffe sammen med en af foreningens ældste medlemmer på over 90år og det yngste på 17år.

Selv om Rita Vinding er midt i sin egen valgkamp til Ældrerådet havde hun fundet tid til at finde en formiddagssang “De Tre Små Musikanter” Rita udlagde Oskar Hansens tekst på en måde som Mette Frederiksen ikke lige havde hørt før.

Mette Frederiksen i Syddjurs lytter på spørgsmål
Mette Frederiksen i Syddjurs med Michael Stegger

Mette holdt en tale om de forandringer hun og regeringen kunne ønske sig for den fremtidige ældrepleje med mindre kontrol og tidstyranni og mere samvær og omsorg.

Mette Frederiksen i Syddjurs med Niels Gyldenlund Mikkelsen

Der var også tid til spørgsmål fra de fremmødte bla. om udligningsreform og budgetloft.

Den god halve time var gået og der var tid for lidt spørgsmål fra de fremmødte journalister, det foregik udendørs i det dejlige efterårsvejr.

Mette Frederiksen i Syddjurs møder pressen

Der var lige tid til lidt billeder sammen med Borgmesterkandidaten og vores lokal regionskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen og et fællesbillede med de fremmødte kandidater.

Bussen, pressen og publikum trillede væk og tilbage var oprydningen, den sidste kaffe og den kage Erling havde taget med som en påskyndelse af hjælperne.

Udgivet i

Danmarks bedste arbejdsplads

af Niels Gyldenlund Mikkelsen kandidat til Regionsrådsvalget

Niels Gyldenlund Mikkelsen, kandidat til Regionsrådsvalget

Der findes næppe den person i Danmark over 5 år, som ikke for resten af sit liv vil kunne huske coronakrisen og de restriktioner og omvæltninger, den førte med sig. Mundbind, nedlukning, håndsprit, forsamlingsforbud, hjælpepakker – og aflivning af mink!

Heldigvis er der færre af os, der vil skulle mindes coronakrisen med tabet af et familiemedlem eller ven som konsekvens. Vi var nemlig både heldige, dygtige og solidariske i Danmark – og så havde vi et fantastisk sundhedsvæsen, der trak langt mere end deres del af læsset.

Jeg har som sådan aldrig oplevet, at der blev talt ringeagtende om arbejde i sundheds- eller plejesektoren, men under coronakrisen har der dog været en helt anden respekt for dem, der går forrest, når vi andre har allermest brug for det. Om det er som syg, skadet eller pårørende.

Derfor skal vi også kvittere for indsatsen både før, under og efter corona til de titusindvis af medarbejdere i Region Midtjylland – selvfølgelig også til dem, der arbejder med andre områder end sundhed.

Hvis jeg bliver valgt ind i regionsrådet til november, vil det være min ambition, at Region Midtjylland er Danmarks bedste arbejdsplads. Godt nok har vi nogle af de hårdeste jobs, men det skal ikke være arbejdsforholdene, -vilkårene, lønnen eller dialogen mellem politikere, embedsværk, ledere og ansatte, der gør det hårdt.

I min valgkamp, hvor jeg indtil videre har banket på godt 7.000 døre, har jeg også mødt mange sygeplejersker, der af forståelige årsager føler sig skuffet over den seneste konflikt og indgrebet. Men de fortalte også, at det de sidste 20 år ikke har været lønnen, men arbejdsforholdene og antallet af kolleger, det handlede om. Og at fokus i strejken med ”Lønløftet” derfor var skævt. De har sagt, at en højere løn måske kan tiltrække nye sygeplejestuderende, men for dem er det ikke det afgørende – selvom en højere løn selvfølgelig også er en måde at anerkende et fags værdi. Mit håb er, at vi med en god dialog og reel inddragelse kan få mange af de allerede uddannede tilbage – måske i de kommende nærhospitaler, hvor arbejdsopgaver og -tider bliver anderledes end på fx Skejby. Stadig topprofessionelt, men uden skiftehold og dermed mere tid til familien. Kommer de tilbage, tager de noget af byrden fra de andre og en positiv spiral kan måske begynde.

Min erfaring fra byrådspolitik – og livet i alle aspekter – har vist mig, hvor vigtigt det er at inddrage tidligt og med plads til forandringer i de ideer, man ønsker gennemført. Hvis ikke sundhedspersonalet kan se fornuften i nye tiltag eller kan se begrænsninger i forhold til status quo, så bliver det ikke gennemført; i det mindste ikke som forventet fra strategipapiret.

Sammen har vi gennem årtier gjort den danske befolkning sundere og givet alle mulighed for at leve meget længere. Hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, kræver det, at der er plads og tid til fagligheden og fokus på kerneopgaven helt ude i ”yderste led”, hvor læge, sygeplejerske, portør eller andre møder patienten.

Udgivet i

Syddjurs er guld værd for mænd

af Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlind Mikkelsen og Jan Fischer kandidat til KV21

Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlund Mikkelsen

19. november er det Mændenes internationale kampdag.
En mærkedag som blev grundlagt i starten af 1990’erne for at have en pendant til kvindernes, der i årtier har ligget 8. marts. I Socialdemokratiet markerer vi begge to!
Den gennemsnitlige mand dør tidligere, bliver oftere skadet på arbejde og rammes hårdere end den gennemsnitlige kvinde. Særligt enlige eller fraskilte mænd ligger i bunden, når det kommer til levealder samt fysisk og psykisk trivsel. Begge køn har altså en række fordele og udfordringer, som vi ønsker hhv. at dyrke og begrænse.

For mændenes vedkommende viste Syddjurs kommune i år sit værd ved at blive kåret til såkaldt ”Guldkommune” af Forum for Mænds Sundhed sammen med 34 andre kommuner. Prisen bliver givet til de kommuner, som har målrettede indsatser for fædre – og deres børn. Et godt familieliv og en sikkerhed i sin rolle som far er fundamentalt for trivslen for en mand i det 21. århundrede og vi er stolte af vores kommune og vores medarbejdere, som bliver anerkendt for sit store og vigtige arbejde. Desuden arbejder vi for etablering af ’Fars Legestuer’ og sammen med Rigshospitalets fædreforskningsprogram så kommunerne også screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Som socialdemokrater insisterer vi på, at sundhedsvæsenet og velfærd er for alle og at én gruppe ikke skal beriges på en andens bekostning. I fremtiden kommer vi til at leve længere og samtidigt kunne diagnosticere bedre og behandle mere. Det vil sætte vores velfærdssystem under pres – med mindre vi investerer i mennesker i god tid. Vi mener, at ”god tid” i bedste fald er inden problemet opstår. Som familierådgivning til nybagte forældre, anti-rygekampagner i folkeskolen og screening for kræft. Jo mere viden og opbakning desto færre fejl og tragedier.

Denne gang var det fædrene, der tog et skridt op ad trivselstrappen. Vi ser frem til at løfte endnu flere i fremtiden.

Udgivet i

Lad os lytte til de unge

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN OG NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

I løbet af det seneste år har vi set en række ungdomsorganisationer og -grupper tage ansvar. I denne uge har Netværket af Ungdomsråd, med én af Syddjurs egne som forkvinde meldt en række initiativer ud til politikerne. Det samme gør Danske Skoleelever gennem deres turné til de største 13 kommuner i Danmark. Derudover er der selvfølgelig de politiske ungdomsorganisationer som vores egen DSU, der altid er på barrikaderne for en bedre hverdag og fremtid for alle – særligt de unge.

Lokalt så vi under budgetforhandlingerne, at en række grupper, råd og netværk af unge slog sig sammen i Ungealliancen for at sætte fokus på lokale behov og ønsker som ungdomsboliger, seksualundervisning, fritidsaktiviteter, mere magt til DEMOrådet og en ungepulje, som de unge selv skulle være med til at udmønte.

I Socialdemokratiet tager vi imod alle ovenstående indsatser og ideer med kyshånd. Selvom alt selvfølgelig skal behandles politisk, er der ingen, der ved mere om livet som ung, end de unge selv. Derfor mener vi to, at der skal etableres et ungdomsudvalg som et paragraf 17, stykke 4-udvalg. Det vil altså være som dét, der i 2016 satte fokus på borgerinddragelse og i 2019 på bæredygtighed. Det er udvalg, hvor byrådsmedlemmerne kan træde et skridt tilbage og bringe andre aktører ind i beslutningslokalet. Borgmester Ole Bollesen har også beskrevet dem og kaldt på flere af dem i ét af hans sidste indlæg som siddende borgmester. Og vi synes altså, at det er de unges tur.
Vi er ikke rigtigt voksne, vi er ikke rigtigt børn” synges der i Bølle-Bob, som flere generationer kender. De unge mellem 15 og 25 år forsvinder ofte i dagsordenerne i byrådet, fordi de fleste ikke går i skole og det er heldigvis heller ikke flertallet, der har aftaler i jobcenteret. De unge ender som en minoritet på socialområdet, på kulturområdet og i mange debatter siger folkevalgte politikere, at ”de unge skal jo ud af kommunen for at studere” – helt uden at forholde sig til, at over halvdelen ikke tager på videregående uddannelser, men bliver og har brug for bolig, der kan købes uden større formue, kulturliv, kollektiv trafik og arbejds-, lære- eller praktikpladser.

Som vi indleder med, så tager de unge tager ansvar. Men de bliver for sjældent hørt og projekter til unge for ofte syltet. Det er senest set med byparken, hvor en mildt sagt uheldig dialog er endt med først årelange udsættelser og til sidst en syltekrukke. Det er ikke godt nok.

Vi foreslår at tage ungdommen alvorligt, se på den som en selvstændig gruppe med unikke behov og at gøre dette gennem et 17.4-udvalg. Udvalget kan både se på de unge, der både har brug for en hånd, men også de, der for at blive sat fri og udfolde sig og skabe deres egen identitet. Allerhelst i vores dejlige kommune. Vi har brug for de unge i virksomhederne, i foreningerne og i bylivet. Vi har brug de unge til at tænke nyt og stille krav. Og de unge har brug for at blive hørt. Lad os lytte.

Udgivet i

Lyden af et borgerligt sammenrend – eller kampen om mandat nr. 14

af Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs.

Michael Stegger Jensen og Niels Gyldenlund Mikkelsen

Historien om det tekniske valgforbund mellem Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, der ved kommunalvalget i 2017 gav Socialdemokratiet det 14. mandat, er blevet dyrket ganske voldsomt i den 4-årige valgperiode, der nu er ved at være slut.

På samme måde også påstanden om, at et teknisk valgforbund i forhold til den D’Hondtske metode, synes at favorisere de store partier?

Den mest oplagte historie fra sidste kommunalvalg på den front var – som mange er bekendt med – i Nordfyns kommune, hvor Venstre fik 40% af stemmerne, men på grund af et valgforbund med de små borgerlige partier fik 50 % af mandaterne!

Den historie har Venstre i Syddjurs naturligvis også hørt, og nu er det så resulteret i et borgerligt sammenrend, hvor der er et teknisk valgforbund mellem alle partier i blå blok, hvilket vil sige, at en stemme på Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige muligvis kan blive en stemme på det formentlig største parti i blå blok, nemlig Venstre.

Lyden er tydelig nok – nu vil de blå partier til magten – nu skal mandat nr. 14 tilbageerobres!

Overfor denne gruppering står så to tekniske valgforbund mellem SF og Radikale sammen plus Enhedslisten og Alternativet. Og endelig Socialdemokratiet som det formentlig største parti i den rød-grønne blok.

Hvordan valgmatematikken udfolder sig om aftenen d. 16. november, når stemmerne er talt op, er naturligvis et helt åbent og spændende spørgsmål, men under alle omstændigheder drejer det sig kort og godt om kampen om det 14. mandat ud af de i alt 27 mandater i byrådet i Syddjurs – og dermed spørgsmålet om, hvorvidt det bliver en rød eller en blå borgmester i de næste 4 år.

Her stort set midt i valgkampen kan det ikke undre, at lyden af det borgerlige sammenrend begynder at kunne høres. Der er forlydender om en ualmindelig rå tone ved nogle vælgermøder rundt omkring – så meget, at det rejser spørgsmålet om, hvordan man egentlig kan tillade at opføre sig ved et vælgermøder, som gerne skulle kunne opfattes som almindelige demokratiske debatfora frem for en verbal slagmark?

Som efterhånden mangeårig formand for Socialdemokratiet i Syddjurs er det naturligvis klart, at jeg kun kan opfordre vælgerne til at stemme personligt på partiets kandidater, som også er med til at understrege det nye perspektiv på fremtiden, som også vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen og vores regionsrådskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen er repræsentanter for.

Men først og fremmest skal jeg opfordre til, at man fra alle sider fører en fair og anstændig valgkamp i en tone, der kan være med til at få flere vælgere – uanset rød eller blå partifarve – til at møde op på afstemningsstederne d. 16. november.

Udgivet i

Pas på vores unge i Syddjurs

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS og
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I DJURSKREDSEN

Igennem længere tid har landets studievejledere meldt om et stigende antal unge med stress, angst og ensomhed. Coronasituationen får naturligt en del af skylden, men mange undersøgelser har allerede inden corona dokumenteret, at andelen af unge, der føler sig ensomme, stressede og psykisk udfordrede, er voksende.

I Syddjurs er problematikken desværre ikke anderledes. Og som to af de yngre kandidater ved henholdsvis kommunalvalget og regionsvalget ser vi med bekymring på den mistrivsel, vores unge generation oplever.

Det har vi et politisk og menneskeligt ansvar for at gøre noget ved. Som vandkantskommune uden de store videregående uddannelsesmuligheder har vi også en interesse i at fastholde vores unge i uddannelse – og dermed forhåbentligt også i kommunen på længere sigt.

Heldigvis er vi takket være den politiske indsats godt med. Udover den lovpligtige uddannelsesvejledning er der i Syddjurs truffet politisk beslutning om at udvide vejledingsindsatsen, så alle unge har let adgang til individuel vejledning og psykologsamtale.

Og netop tilbuddet om gratis psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år i Syddjurs Kommune ser ud til at være en succes. I en orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tidligere på året slog kommunens administration fast, at psykologhjælpen har en positiv effekt på fastholdelsen af unge i uddannelse.

Det er godt. Men det er desværre ikke godt nok.

Forebyggelse fremmer forståelsen. For det første skal vi som politikere spørge os selv, hvordan det er kommet så vidt. En væsentlig del af forklaringen ligger nok i de sidste mange års politiske reformer, hvor forventnings- og præstationspresset på den enkelte er øget.

For det andet skal vi selvfølgelig spørge, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. Her er vores svar, at vi ønsker at gå endnu længere. Kommunalt ved at arbejde for at udvide psykologordningen og sikre, at ventetiden ikke fastholder unge i mistrivsel. Sammen med de unge skal vi efterse de nuværende støtte- og rådgivningstilbud og udvikle nye måder at nå og hjælpe dem på. Og regionalt vil vi arbejde for at styrke børne- og ungdomspsykiatrien og sikre, at ingen unge falder ud af systemet, når de går fra ung til voksen.

Fastholdelse i uddannelse er fint. Men det må ikke være det eneste mål med en trivselsindsats. Vi skal forbedre trivslen for de unge, fordi et godt liv har værdi i sig selv. Vi skal væk fra den borgerlige idé om præstationsræs og konkurrencestat – og i stedet passe bedre på de unge ved at give dem ro på. Det har de fortjent. En investering i den enkelte i dag er en investering i fællesskabet i morgen.

Udgivet i

Hvordan sikrer vi lokaldemokratiet?

af NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN OG MICHAEL AAKJÆR

Borgerinddragelse har længe været hot i den politiske debat. I 2016 blev et ’Borgerinddragelsesudvalg’ nedsat mhp., at komme med anbefalinger til den politiske form, debat og forbedre de ideer som kommunen arbejde med.
Resultatet af arbejdet blev ni konkrete anbefalinger, som både administration og de politiske partier har taget til sig i arbejdet. (www.syddjurs.dk/borgerinddragelse)

Et andet stort fokus for tiden er FN’s 17 verdensmål. De handler om bæredygtighed, klima, arbejdsmarked, ligestilling og ikke mindst at støtte demokratiske processer og et inklusivt samfund, der samarbejder med borgerne, institutioner og organisationer. Der er en grund til, at FN satser på demokrati, dialog, samarbejde og borgerinddragelse: Det virker; det får os alle til at trække i samme retning; det afværger problemer og det gør gode tider bedre (for at citere vores eget parti).

Danmark har et stærkt demokrati, men vi har fra udlandet friske eksempler på, hvad der sker, når demokratiet falmer og falder. Demokratiet er ikke stærkere end seneste valg og der er en grund til at kæmpe for det hver dag.

Kandidat til Regionsrådet
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

Vi bør altid spørge os selv, om vi gør det godt nok? Giver vi folk mulighed for at få indflydelse – eller fortæller vi dem blot, at forandringer er på vej? Spørger vi tilstrækkeligt mange – eller er vi tilfredse med, at høringsindbakken er tom, så længe det juridiske er på plads? Er dialogen tilpasset borgernes mangfoldighed – eller er det »same procedure as every year« med Tordenskjolds soldater? Lader vi få folk tage medansvar for store beslutninger – eller holdes det til legepladser og lygtepæle?
De seneste fire år har Syddjurs Kommune lagt stor vægt på borgermøder. Der har været plads til store spørgsmål, og vi har haft glæden ved at deltage i flere, der har haft højt niveau og en brændende interesse fra deltagerne. Møderne har kvalificeret både administration og politikere, og vi har oplevet, at også borgerne, organisationer, råd, bestyrelser er gået oplyste og tilfredse derfra.

Politiske partier, bl.a. Socialdemokratiet, har arbejdet med direkte kontakt til borgerne ved at afholde gruppemøder rundt i kommunen. Det har fungeret og styrket den direkte demokratiske samtale.

Udgivet i

Midtjyder skal ikke have ondt i sindet

AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, BYRÅDSMEDLEM OG REGIONSRÅDSKANDIDAT

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

Hver anden unge dansker er lige så stresset som den mest stressede tiendedel af voksne. OECD skønnede i 2018, at psykiske sygdomme koster Danmark 110 milliarder – om året! Det er en fordobling på bare otte år. Voksne med psykiatriske diagnoser stiger hastigt og i dag rammes mere end én af 20. Det svarer til én i hver skoleklasse. Der er meget at gøre og vi er på mange måder for sent ude.

Men hvad skal vi så gøre?

For det første skal vi anerkende psykiske lidelser og sygdomme på lige fod med fysiske. Vi er godt på vej og et helt andet sted end for bare et årti siden, men stadig bliver for mange udstødt for at være ”svage” eller mistænkt for at snyde, når de kommer til skade med sindet i stedet for kroppen.

For det andet skal der tilføres flere midler til psykiatrien, så der ikke bliver træffet beslutninger på baggrund af spareøvelser. Vi ville aldrig tage krykkerne fra en patient med brækket fod, fordi en anden netop havde brækket sin og stod og skulle bruge dem.

For det tredje skal vi som samfund være bedre til at tage ansvar for hinanden og tidligere anerkende og opdage, når nogle er ved at gå ned med flaget. Jo tidligere vi tager hånd om problemet, desto lettere og billigere er det at løse – og med færrest muligt dårlige dage.

Ifølge sundhedsanalysen ”Hvordan har du det?” fra 2017 lider 5 % af borgerne i Region Midtjylland af depression, 6 % af angst, 8 % af svær ensomhed og 31 % af et højt stressniveau. Alle er steget siden 2010.

Det er alt for mange mennesker i Region Midtjylland, der lider af psykiske lidelser og sygdomme og hvis jeg bliver valgt ind i regionsrådet til november, vil det være mit mål at nedbringe alle områderne med tre procentpoint. To af de værktøjer, jeg allerede nu ved, jeg vil foreslå taget i brug er aktivt og proaktivt arbejde med sundhed og trivsel – fx gennem sundhedshusene, i folkeskolerne og på gaden – samt at understøtte foreningslivet i hele regionen. Vi kan mere og har det bedre, når vi omgås hinanden og vi må ikke lade de sidste års udvikling i retning af skærme, isolation og individualisme begrænse os i vores behov for at være sociale og føle os som en del af et fællesskab.

Vi skal være der for hinanden og vi bør fra regionsrådet gå forrest i den proces. Hvis jeg bliver valgt til regionsrådet i år, vil jeg kæmpe for, at der kommer markant flere midler til psykiatrien; at den bliver mere sidestillet med somatikken – de fysiske sygdomme – og at samarbejdet med foreningerne og kampagnerne bag psykiatrien styrkes.