Hvordan gøres trafikken i Syddjurs mere sikker og bæredygtig?

af Anita Søholm

Anita Søholm

Vi har i Udvalget for natur, teknik og miljø, hvor jeg har siddet de sidste 4 år, besluttet, at der både skal laves en ny Mobilitetsplan, der frem til 2030, skal erstatte den gamle Trafikplan fra 2013, og en ny Trafiksikkerhedsstrategi 2021-2025, som skal erstatte den gamle Trafiksikkerhedsplan.

I forbindelse med tilblivelsen af mobilitetsplanen, er der afholdt en række møder for borgere, samt lavet en web-løsning, hvor flere hundrede ideer, ønsker og forslag er kommet frem. Nu er begge forslag i høring i 4 uger frem til den 9. november 2021. Når høringen er afsluttet, fremlægges planerne sammen med de indkomne høringssvar for Byrådet, der her tager stilling til den endelige Mobilitetsplanen 2021 – 2030 og Trafiksikkerhedsstrategi 2021 – 2025 for Syddjurs Kommune.

Trafiksikkerhedsstrategien skal sikre, at kommunens veje og stier er sikre at færdes på. Vi har i forslagene til planerne fokuseret vores indsats omkring en konkretisering af de større vejprojekter, stiprojekter og strategiske tiltag inden for mobiliteten, der ligeledes understøtter kommunens udviklingsmål. Vores vision er, at ingen skal miste livet eller komme til skade i trafikken. Det skal være trygt og sikkert at færdes på veje og stier i Syddjurs Kommune.

Hastigheden har særlig stor betydning for, at ulykker forekommer, og ikke mindst hvor alvorlige ulykkerne bliver, så den fokuserer vi meget på i både trafiksikkerheds- og tryghedsarbejdet, da selv små hastighedsoverskridelser kan forværre en ulykke. Vi har i de seneste par år lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger i 14 mindre byer, og Grønfeld er desuden netop blevet valgt med. Jeg har fortsat stort fokus på at arbejde for at hastigheden sættes ned, senest er fx Vrinners og Knebel, samt Dragsmur i spil, da trafikken her er taget til i coronaperioden.

Af andre aktiviteter, der kan gennemføres er: Sikker Trafik kampagner, i samarbejde med borgerne på tværs af kommunen, spirituskampagner, skolestarts kampagner, og at sænke hastighedsniveauet på de strækninger, hvor der køres for stærkt med udgangspunkt i kommunens tælleplan. Jeg har på opfordring fra borgere i Vrinners, fx netop bestilt en trafiktæller til byen.

Når man taler om trafiksikkerhed, så er det uhyre vigtigt at skabe sikre og trygge skoleveje, og arbejde med at skabe gode trafikvaner – hos både børn og forældre!

Den enkelte skole kan udarbejde en trafikpolitik, som omhandler de fysiske og adfærdsmæssige trafikale udfordringer, den enkelte skole, institution eller virksomhed har. Det kan være sikre ruter, gåbusser, råd og vejledning til trafiksikker adfærd ved fælles og individuel transport mm. Det vil jeg gerne være med til at arbejde på at få sat i værk fx med mere fokus på færdselslære, selvhjulpenhed mv.

Vi arbejder i udvalget løbende med at skabe mere sikre og trygge skoleveje. På Mols har vi endelig fået en cykelsti fra Egens Havhuse til Vrinners, og så mangler vi kun at få lavet en sikker cykelsti i selve Vrinners by, hvilket jeg arbejder for. Vi har desuden fået lavet en ny cykelsti med tunnel under Løgtenvej, fra det nye frihedskæmperkvarter til Hornslet skole. Det er en løsning, som jeg er rigtig glad for, at vi har fået gennemført.

Da nye stier og fx toiletter og ventefaciliteter på letbanestationerne koster meget, søger Syddjurs Kommune løbende støtte fra puljer og fonde, og muligheden for tilskud kan i nogen grad påvirke rækkefølgen af nye projekter. Senest har vi desværre fået afslag fra Den nationale cykelstipulje, hvor vi søgte tilskud.

Der arbejdes under temaet ”Syddjurs Cykler” med en række cykelprojekter, der er siden 2007 etableret ca. 100 km nye stier, og kommunen indgår også i Østjyllands nyetablerede supercykel- sti-sekretariat. Vores mål i de nye planer er at udbygge stinettet med 100 – 150 km., således at vi får et sammenhængende cykelstinet, at flere vælger cyklen som transportform i dagligdagen, og vi får stier med plads til cykler, god tilgængelighed for gående samt adgang til den kollektive trafik, så vi alle kan komme frem.

Den kommende Mobilitetsplan skal understøtte et velfungerende vejnet i 3 vejklasser med gode forbindelser mellem byerne. Planen skal som nævnt sikre en fortsat udbygning af et sammenhængende stinet over hele kommunen. Det er vigtigt, at vores byer og landsbyer bindes sammen. Der skal være gode vejforbindelser mellem byerne og til det overordnede vejnet i regionen. Vi skal tage højde for flere elbiler med brug for ladestandere, en velfungerende offentlig transport og fokus på bæredygtig transport som fx delebilsordninger og samkørsel.

Mobiliteten i Syddjurs Kommune skal altså gøres mere bæredygtig, og der skal også tages hensyn til udviklingen indenfor bosætning, pendling, erhverv og turisme, så vi kan målrette indsatsen.

Som opfølgning på trafiksikkerhedsstrategien udarbejdes årlige ulykkesanalyse ud fra politiets ulykkesregister. Desuden samles der, mindst en gang årligt, ligeledes op på henvendelser om utrygge lokaliteter, der indstilles til politisk prioritering. Her kan I som borgere altid skrive til mig direkte med spørgsmål og gode forslag mv.

Den nye mobilitetsplan indgår som det trafikale grundlag, når det nye byråd skal udarbejde en opdateret visions – og udviklingsstrategi i 2022.