Udgivet i

Første bestyrelse i den nye forening for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mandag den 24. april 2023 er der afholdt generalforsamling i Fællesledelsen.
Formand Jan Bruno Jensen og Borgmester Michael Stegger Jensen fremlagde meget fyldestgørende beretninger som blev flittigt kommenteret af de fremmødte medlemmer, inden de blev godkendt med stor akklamation.
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab der viste et lille underskud svarende til det tilskud der var givet til det meget velbesøgte bankospil der blev afholdt i Ebeltoft og som havde givet et overskud på 4280,- til hver af de 3 foreninger RedBarnet, Spejderne i Ebeltoft og BørneHospice i Rønde.
Regnskabet blev ligeledes godkendt.
Der skulle også vælges borgmesterkandidat til valget i 2025 og med stort bifald blev Michael Stegger Jensen genvalgt.
De nye gennemarbejdede vedtægter for en samlet forening for Socialdemokrater i Syddjurs blev fremlagt af formanden og gennemgået i samarbejde med dirigenten Ole Bollesen, efter enkelte rettelser blev vedtægterne godkendt med stor ros til Sammenlægningsudvalget.

Generalforsamlingen blev nu suspenderet og en ny dagsorden efter de nye vedtægter fremlagt.
Her skulle der vælges en formand for 3 år, 1 organisatorisknæstformand for 1 år, 1 politisknæstformand for 2 år, kasserer for 2 år, 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 4 bestyrelsesmedlemmer, Borgmesterkandidat er født medlem af bestyrelsen så samlet er der 13 medlemmer.

Formand: Jan Bruno Jensen
Politisk næstformand: Daniel Buttenschøn
Organisatorisk næstformand: Christina Kejser Sørensen
Kasserer: Søren Holmgaard
Borgmesterkandidat: Michael Stegger Jensen
Ole Sønderskov Hansen
Sigurd Gammelgaard
Peter Ravn
Lene Straarup
Svend Erik Kjær Laursen
Jon Buttenschøn
Arvid Bech
Birgit Rasmussen

Der er allerede flere aktiviteter undervejs:
1. maj på Kulturhotellet i Rønde www.syddjurs-s.dk/1-maj-2023-i-roende/
9. maj Teaterkoncert i Pavillonen i Grenå www.syddjurs-s.dk/arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
5. juni Grundlovsmøde på Julielund ved Allingåbro djurskredsen.dk/grundlovsmoede-paa-julielund-2023.html
18. juni Udflugt til Samsø www.syddjurs-s.dk/tag-med-til-samsoe-den-18-juni/

Den nyvalgt formand takkede dirigenten Ole Bollesen for en sikker ledelse af generalforsamlingen

Udgivet i

Afholdt generalforsamling Ebeltoft og Omegn

af Svend Erik Kjær Laursen, kasserer i Ebeltoft og Omegn

Mandag den 20.februar var 19 stemmeberettigede medlemmer og 6 gæster samlet i klublokalerne på Galgebakken til den årlige generalforsamling.
Aftenen startede kl.18 med dejlig smørebrød fra den lokale bager på Strandvejen og en sild med en øl så er den gode stemning på plads.

Generalforsamlingen blev myndigt ledet af tidligere Fællesledelsesformand Søren K. Lauritsen.
Foreningens formand aflagde en fyldestgørende beretning med fokus på de mange gode velbesøgte arrangementer der har været afholdt og de 2 valgkampe der har været afholdt hvor medlemmerne har været meget aktive både på gaden, til valgmøder og til klatring i lygtepæle.
Begge valg havde været succesfulde først med et klart ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet og senest med et rigtig godt folketingsvalg der gav genvalg til Djurskredsens Leif Lahn med 2.fleste Socialdemokratiske stemmer i Østjylland.

Borgmester i Syddjurs Michael Stegger gav en meget fyldig beretning om kommunens budget og det gode samarbejde der er både i den Socialdemokratiske gruppe og i Byrådet som helhed.
Han roste også de mange gode debatter der foregår på gruppemøderne hvor der er rigtig god sparring med bestyrelserne i foreningerne og andre aktive medlemmer.

Regnskabet viste et lille underskud på ca.1500kr. pga. de mange aktiviteter der havde været.

På generalforsamlingen i 2022 blev der vedtaget et forslag om nedsættelse af et sammenlægningsudvalg for at klarlægge om der var basis for en fusion af de 2 foreninger i Syddjurs.
Der havde været mange udredningsmøder og mange opfordringer hen over året til at give udvalgte input.
På dagens generalforsamling fremlagde udvalget sit arbejde som var resulteret i en anbefaling om at nedlægge de 2 foreninger og fortsætte i en samlet forening “Socialdemokratiet i Syddjurs”.
Der var mange indlæg til forslaget inden det blev sat til afstemning.
Rigtig mange talte for at tiden var inde til at bruge kræfterne på en fælles kamp.
Der var også et stort mindretal der var skeptiske ved en sammenlægning, og så var der enkelte der direkte talte for en fortsættelse som selvstændig forening.
Da forslaget blev sat til afstemning efter den livlige debat blev resultatet at 16 stemte “ja” og 3 “nej” .
Da der ikke var fremmødt 2/3 af alle medlemmer skal der en ekstraordinær generalforsamling til hvor forslaget skal konfirmeres, det kommer til at foregår den 9. marts.

Generalforsamlingen var nu nået til valgene, her var der genvalg til kasserer Svend Erik Kjær Laursen, genvalg til Kjeld Pedersen og Pia Vaughan til bestyrelsen og genvalg af suppleant Carsten Nørgård og nyvalg af Jonna Christensen, revisor Ib Baastrup modtog også genvalg.

Under eventuelt opfordrede Søren K. Lauritsen medlemmerne til at deltage ved Teaterkoncerten arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
Billetter kan købes på pavillionen.dk

Foreningens formand afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde og forsamlingen for en god debat, til gavn for fremtidens arbejde for endnu større indflydelse på den førte politik, til gavn for borgerne i Syddjurs.

Så var der tid til oprydning og opvask hvor bestyrelsen havde lidt kvalitetstid til at evaluere dagens generalforsamling.

Udgivet i

Generalforsamling Ebeltoft og Omegn 20/2-23

Dagsorden
Generalforsamling i Socialdemokratiet for Ebeltoft og Omegn

Foreningen er vært for en kolonarisk overraskelse kl.18 tilmelding soc.ebeltoft@gmail.com
eller tlf./sms 50996171 senest 15.feb.

Mandag d 20/2 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling jf. vedtægterne. I EFFIs klublokaler Galgebakken 4 Ebeltoft
Da der på sidste generalforsamling enstemmigt blev foreslået at arbejde henimod en sammenlægning med partiforeningen Syddjurs Vest, kan rækkefølgen i punkterne ændres. Endelig dagsorden godkendes på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning, organisatorisk v/ formand

6. Beretning fra byrådet

7. Regnskab v/ kasserer

8. Forslag til kontingent Følger vejledende takster fra partikontoret.

9. Indkomne forslag Skal være formanden i hænde senest den 6. februar 2023.

a. Sammenlægningsudvalget fremlægger indstilling til fusion til en forening for Syddjurs der skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer

10. Valg:

a) Kasserer for 2 år

b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2år

c) 2 suppleanter

d) 1 revisor for 2 år

e) 2 revisorsuppleanter

f) 1 fanebærer

g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege medlemmer til diverse udvalg og råd

11. Eventuelt

Udgivet i

Beretning 2022 for Fællesledelsen

Socialdemokratiet i Syddjurs Fællesledelsen

Organisatorisk beretning til generalforsamlingen d. 4. april 2022.

Foreningsåret 2021 har naturligvis på grund af kommunal- og regionsrådsvalget i november været et år med et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Hele processen endte som bekendt med en mindre tilbagegang rent vælgermæssigt og tab af et mandat, således at vi endte på 7 mandater mod tidligere 8. Men det lykkedes os at bevare borgmesterposten, således at vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen d. 1. januar kunne afløse Ole Bollesen på borgmesterkontoret i Ebeltoft.

Det hele startede som altid i Socialdemokratiet i Syddjurs i meget god tid, dvs. helt tilbage i maj 2020, hvor vi fik nomineret vores borgmesterkandidat Michael Stegger og vores regionsrådskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen. 2020 var jo året, hvor vi på grund af coronaen både afholdt en sen generalforsamling d. 18. maj og en endnu senere d. 7. september.

Det fortsatte ved sidste års generalforsamling d. 19. april 2021, hvor vores kandidatudvalg præsenterede en prioriteret kandidatliste – efter urafstemning – på 14 kandidater, heraf 4 kvinder, som blev godkendt af generalforsamlingen. Og derefter fortsatte det i løbet af året med møder i valgudvalget, godkendelse af det endelige valgprogram i Fællesledelsens bestyrelse, åbning af valgkampen i Hornslet d. 3. september og derefter den egentlige valgkamp – desværre med et kedeligt intermezzo d. 18. oktober, hvor Christian Haubuf måtte trække sin kandidatur som nr. 2 på partiets liste – og ellers fortsatte valgkampen lige op til valgdatoen d. 16. november 2021.

Udover arbejdet som koordinerende organ for de to partiforeninger i Ebeltoft og Syddjurs Vest, og arbejdet med tilrettelæggelse af valgkampen, har Fællesledelsens primære opgave som sædvanlig været løbende og kontinuerlig sparring og drøftelser med vores byrådsgruppe i løbet af året. Specielt omkring de større sager såsom budgettet har der været en god og velfungerende dialog. Vi har i den forbindelse – også som sædvanlig – haft et åbent møde i Fællesledelsen d. 8. september 2021 om budgettet for det kommende år og overslagsårene. Det skal bemærkes, at også samarbejdet med byrådets øvrige partier – også som sædvanlig – har været genstand for en del drøftelser i dialogen med byrådsgruppen i løbet af året, herunder specielt samarbejdet med vores konstitueringspartnere fra 2017, nemlig SF, EL og Alternativet.

Ligesom i det foregående år har byrådsgruppen igen i 2021 gennemført en række ’åbne gruppemøder’ – både virtuelt og konkret fysisk – rundt om i vores geografisk ret vidtstrakte kommune. Møderne har nogen gange været afholdt i samarbejde med distriktsrådene (lokalråd), og flere gange suppleret med en husstandsomdelt flyer, hvor der gøres opmærksom på møderne. Den form for gruppemøder blev suppleret med borgmesterens (Ole Bollesens) ’walk and talk’- morgenvandringer rundt omkring i kommunens byer. Begge initiativer har været med til at understrege Socialdemokratiets vilje til nærdemokratisk dialog, hvilket også blev bemærket positivt i forbindelse med valgkampen.

Allerede i januar 2020 nedsatte Fællesledelsen det Kandidatudvalg som i henhold til Fællesledelsens vedtægt skulle forberede opstillingen af partiets kandidater til KV21.

Efter gennemførelsen af urafstemningen i april 2021 var Kandidatudvalgets opgave ophørt og valgudvalget tog over med baggrund i et kommissorium vedtaget i Fællesledelsen d. 17. august 2020 – som også nævnt i beretningen sidste år.

Valgudvalget bestod – udover af vores borgmesterkandidat Michal Stegger – af Rene Sørensen, som formand, Kjeld Petersen, Søren Holmgaard og Marianne Aakjær, og Rita Vinding sagde heldigvis ja til at være sekretær for valgudvalget og dermed fører og koordinator af valgdrejebogen, som specielt i den seneste fase i valgkampen er et helt nødvendigt planlægnings- og arbejdsredskab. Det betød en fantastisk styring og koordinering af hele indsatsen i valgkampen fra mødedeltagelse til rosedistribution! Tak til hele valgudvalget, men især til Rita for det kæmpestore arbejde, det har været gennem de 2½ måneders valgkamp at koordinere og ugentlig udsende valgdrejebogen til alle kandidater.

Men inden valgkampen åbnede, så havde valgudvalget til opgave – jf. beslutning på sidste års generalforsamling – at færdiggøre partiets valgprogram plus en pixi-udgave af programmet hen over sommeren, således at det var klar til at kunne indgå i de kandidatbrochurer, der også skulle være klar til åbningen af valgkampen i september. Det lykkedes, og på mødet d. 11. august i Fællesledelsen kunne vi godkende både det 12 sider store valgprogram, pixi-udgaven og partiets valgslogan: Sammen kan vi mere!    

Valgudvalgets opgave var derefter bl.a. at gennemføre og koordinere valgkampen, plakatophængning, mødekoordinering, samt ikke mindst sørge for, at valgbudgettet blev overholdt.

Socialdemokratiet i Syddjurs har – i henhold til vedtægten – også en Strategigruppe, som skulle tage sig af de valgstrategiske overvejelser frem mod KV21, naturligvis i samarbejde med Valgudvalget. Repræsentanter for gruppen holdt allerede i maj måned et møde med repræsentanter for vores samarbejdspartnere i byrådet, nemlig SF, EL og Alternativet. Men i modsætning til KV17, så var der ikke i første omgang nogen interesse for et teknisk valgsamarbejde. Gruppen holdt flere møder hen over sommeren, og senere kom De Radikale med i gruppen. Noget skræmt af pressens beskrivelse af, hvordan Socialdemokratiet i 2017 scorede det 8. mandat pga. det tekniske valgsamarbejde, blev det efterhånden klart, at SF og De Radikale samt EL og Alternativet havde fundet sammen i et valgteknisk samarbejde, som derefter udelukkede Socialdemokratiet. Det var rigtig ærgerligt, fordi det faktisk senere ved selve valget kostede os det 8. mandat, som så gik til Enhedslisten, fordi Alternativet ikke kom inde i byrådet. Det blev dog undervejs til et enkelt fælles valgpapir om ’grunde til at sikre et rødt-grønt flertal i Syddjurs Kommune’, som blev aftalt ved et møde d. 8. september og derefter runddelt i valgkampen.

Vores kampagnestart var d. 3. september på Kulturgrunden bagved biografen Kom-Bi i Hornslet, hvor vi luftede vores pittoreske kampagnetrailer for sidste gang. Kampagnestarten blev ikke nogen voldsom succes – selv pressen var kun sparsomt repræsenteret – men vi fik præsenteret kandidaterne og enkelte borgere fra Hornslet kom forbi og fik en tidlig valgbrochure.

Et særligt punkt var vores annoncering. For første gang havde vi en smule luft i vores valgbudget, og allerede i efteråret 2020 lavede vi en Medieaftale med Adresseavisen, hvor vi dels satsede på en række helsidesannoncer for vores borgmesterkandidat som kulminerede med en dobbelt omslagsannonce ugen før valget, dels nogle kvartsidesannoncer for alle kandidater. Desuden satsede vi på en række banner-reklamer på Adresseavisens hjemmeside, hvor de kørte med visse variationer i en måned før valgdatoen. Annoncerne i Adresseavisen blev suppleret med annoncer på Facebook og andre sociale medier.

Desværre blev vores valgkamp undervejs noget skæmmet af at vores nummer 2 på listen Christian Haubuf d. 18. oktober måtte meddele, at han på grund af beskyldninger om krænkende adfærd følte sig nødsaget til at trække sin kandidatur. Socialdemokratiet i Syddjurs tog naturligvis Christians beslutning til efterretning og udsendte samme dag en pressemeddelelse underskrevet af borgmesterkandidat og formand. Det skete på et tidspunkt, hvor kandidatlisterne til valget var indleveret og trykt, men valgplakaterne var endnu ikke hængt op.

Undervejs i valgkampen kunne vi glæde os over at Socialdemokratiet centralt troede på vores valgkampagne for at fastholde at borgmesterposten i Syddjurs fortsat var Socialdemokratiets. Vi fik et økonomisk tilskud på 40.000 kr., som var et fint supplement midt i valgkampen, hvor der nogen gange var tvivl om likviditeten kunne holde, og fredag d. 12. november havde vi den store glæde, at få besøg af statsminister Mette Frederiksen til en 50 minutters seance i A-huset i Rønde, ligesom finansminister Nicolai Wammen kom på besøg i Ebeltoft d. 13. november og gik en tur fra Maltfabrikken og rundt i byen med stort set alle vores kandidater. Det var en rigtig flot opbakning fra vores partikontor i København, som også gav pote pressemæssigt i dagene op til valget – og jo så også førte til, at vi genvandt borgmesterposten.

Både i Fællesledelsen og i vores Strategigruppe var de sidste møder før valgdatoen meget naturligt præget af drøftelser omkring konstitueringsscenarier for valgnatten. Vi udviklede forskellige planer, som kunne bruges i forhold til, hvordan valgresultatet og mandatfordelingen var. Igen et godt eksempel på det breddeorienterede, hvor vi – Stegger, Jan Bruno og jeg, som førte forhandlingerne på rådhuset på vegne af vores Strategigruppe – var rigtig godt klædt på.

Resultatet på valgnatten viste hurtigt, at Socialdemokratiet var gået et mandat tilbage fra 8 til 7 mandater, mens SF fastholdt deres 4 mandater, og Enhedslisten havde fordoblet mandattallet fra 1 til 2 mandater, mens Alternativet ikke kom ind. De Radikale fik 1 mandat. Da vi lagde tallene sammen – lidt sent på natten – kunne vi tælle til et rødt-grønt flertal på 14 mandater, som pegede på vores kandidat Michael Stegger som ny borgmester. Endnu senere på natten kunne vi konstatere, at Michael med over 1500 personlige stemmer havde fået et meget flot personligt valg. Vi blev dog hurtigt enige om, at det skulle være en bred konstituering, hvor både Venstre, Konservative, som havde en stor mandatmæssig fremgang, og Nye Borgerlige tilsluttede sig. Desværre lykkedes det ikke for os at få en udvalgsformandspost – udover Steggers som borgmester som formand for Økonomiudvalget. Det var ærgerligt, men hvis kabalen skulle gå op, så var det prisen. I dagene efter fortsatte konstitueringsforhandlingerne med fordeling af udvalgsposter, hvor Socialdemokratiet naturligvis som største parti er repræsenteret i alle 6 stående udvalg. Konstitueringsaftalen blev efterfølgende godkendt i den nye byrådsgruppe og på et ekstraordinært møde i Fællesledelsen d. 18. november.

Efter valget til Regionsrådet måtte vi konstatere, at vores kandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen trods et pænt stemmetal på over 1700 stemmer desværre ikke opnåede valg til rådet på Djurskredsens andet mandat. Det første mandat gik til Else Søjmark fra Norddjurs, som afløste Niels Erik Iversen fra Grenaa, der af private grunde ikke stillede op igen. Else Søjmark opnåede et meget flot valg og er fortsat er kredsens eneste repræsentant i Regionsrådet.

På årets sidste møde i Fællesledelsen d. 9. december evaluerede vi valgresultatet og lavede en budgetopfølgning i forhold til valgbudgettet, som holdt pænt. Evalueringen var overordnet set rimeligt positiv: vi nåede det ene af de mål, der var sat, nemlig borgmesterposten, men mandattilbagegangen og det at partiet gik ca. 120 stemmer tilbage og det at vi ved konstitueringsforhandlingerne ikke opnåede en udvalgsformandspost pegede naturligvis i negativ retning. På en række punkter er der naturligvis ting, der kan gøres bedre i ved næste kommunalvalg – eksempelvis skal vi gerne have flere personlige stemmer, specielt i en række ’tynde områder’, hvor der ikke umiddelbart er opstillet kandidater.  Endvidere kunne byrådsgruppen ved samme møde meddele, at der er fastlagt en arbejdsfordeling, således at Michael Aakjær er ny gruppeformand, mens Ole Hansen er udpeget som politisk ordfører.

Så ikke mere om KV21 og valgkampen, men noget af det andet, der også er sket.

Samarbejdet i Rødt-Grønt-Forum med SF, Enhedslisten og Alternativet har fungeret, men ikke særlig godt. For alle de tre partiers vedkommende er det et tværkommunalt samarbejde for både Syddjurs og Norddjurs – men for Socialdemokratiet i Syddjurs er det sådan at Socialdemokratiet i Norddjurs ikke ønsker at være med. Men FH, Østjylland – tidligere LO – er med og giver rigtig god støtte og opbakning. På grund af corona-restriktionerne har der i løbet af 2021 kun været gennemført to arrangementer, nemlig for det første en kommunalpolitisk studiekreds som i foråret 2021 over 4 gange fra 25. marts til 6. maj gav en grundig indføring i maskinrummet i det kommunalpolitiske arbejde. Senere i efteråret har der været et møde i Kolind Plus, hvor Pelle Dragsted, EL, Frederiksberg præsenterede sin nye bog ’Nordisk Socialisme – på vej mod en demokratisk økonomi’. Dette møde har senere betydet, at vi her i foråret nu afvikler en studiekreds, hvor vi går nærmere ind i læsning og tolkning af bogens teori og praksis. Det skal bemærkes, at jeg har repræsenteret partiet i arbejdsgruppen i hele foreningsåret.

Det skal også bemærkes, at Grundlovsmødet i 2021, som arrangeres af Djurskredsen, blev gennemført med et rigtig pænt besøgstal. Der var oplæg ved MF og tidligere næstformand for Socialdemokratiet Mogens Jensen, professor Peter Lauritzen fra Aarhus Universitet og lektor Roger Buch fra Journalisthøjskolen. Det var dejligt igen at mødes på Julielund efter corona-aflysning sidste år og FT-valg i 2019. De øvrige aktiviteter omkring 1. maj og andre arrangementer eksempelvis det flotte jubilæumsarrangement d. 12. august i Rønde hører efter aftale hjemme i de to lokalforeninger.

Vores lokale partiblad ’Socialdemokraten Syddjurs’ er som sædvanlig udkommet med 4 velredigerede numre, herunder et valgnummer i efteråret, og i øvrigt med en række interessante temaer i 2021. Fra og med det sidste nummer i 2020 bliver bladet trykt på det mere miljøvenlige genbrugspapir, således at vi også er med til at yde vores sparsomme bidrag i forhold til regeringens klimamålsætning.  Redaktionsudvalget har i det forløbne år været Molly Thomsen, Rita Vinding, Marianne Fuglsbjerg Aakjær og Svend Erik Kjær Laursen. Tak til jer for en rigtig flot og debatskabende indsats. Også tak til alle, der medvirker ved distribution og omdeling af bladene.

Svend Erik har endvidere som altid været manden, der helt utrætteligt har vedligeholdt vores hjemmeside, mens Marianne har taget sig af Facebook. Tak også for jeres indsats der.

Vores DSU-afdeling i Syddjurs fungerer desværre ikke lige i øjeblikket. Vi har savnet DSU’erne i forbindelse med KV og RV21, bl.a. fordi vi er nogen der ikke er så gode i lygtepælene mere, men vi håber naturligvis at de er med på banen igen til kommende valgkampe til Folketinget og EU.

Vi har i øvrigt som sædvanlig deltaget i arbejdet i Djurskredsen, hvor jeg selv fortsat er næstformand.  Tak til Niels Erik Iversen, der nu – som nævnt – forlader Regionsrådet i Region Midt – og som vi har haft en rigtig god dialog med på kredsmøderne. Og ligeledes stor tak for samarbejdet til vores MF’er Leif Lahn, som vi jo også krydser klinge med ved samme lejlighed. Tak for et fint samarbejde med jer begge.

Socialdemokratiets årlige kongres i Aalborg i september 2021 blev gennemført, og Socialdemokratiet i Syddjurs var repræsenteret ved kongressen med både repræsentanter for de to partiforeninger og for Fællesledelsen.

I Fællesledelsens bestyrelse har vi afholdt i alt 7 møder siden april 2021. Der har som altid været en god dialog på møderne, hvor vi også har den glæde, at byrådsgruppen altid er pænt repræsenteret, hvilket er med til at give en god intern politisk debat. Tak til Ole Bollesen og Michael Stegger – og både den gamle og den nye byrådsgruppe for god dialog og samarbejde i løbet af året.

Til sidst en stor tak til næstformand Rene Sørensen, vores nye kasserer Søren Holmgaard, vores sekretær Linda Brask, Ole Hansen som bestyrelsesmedlem og de to partiformænd Rene Sørensen og Jan Bruno Jensen, som begge har lavet et stort arbejde både i deres respektive foreninger og ind i koordineringen til Fællesledelsen. Også tak til alle, der har været med til møderne i Fællesledelsen. Det er glædeligt at så mange har tid og lyst til at være med der.

En 10-årig periode er slut. Tak fordi jeg som ’venstre-fløjs-socialdemokrat’ fik lov at være med til at præge udviklingen i en for mig både spændende og politisk interessant periode. Da jeg efter at have været med til sammenlægningen af partiforeningerne i Rosenholm, Rønde og Midtdjurs blev den første formand for den forening, var det ikke unaturligt at jeg som ny formand for Fællesledelsen i 2012 mente at det var hensigtsmæssigt, at vi snarest blev til én forening i kommunen. Det nåede jeg ikke, men jeg nåede så en del andet. Organisatorisk har jeg altid stået for en forholdsvis stram styring med en lang planlægningshorisont, men dog altid en god intern dialog. Politisk er det dejligt at kunne konstatere, at i min formandsperiode har jeg været med til at sikre at Socialdemokratiet i Syddjurs har kunnet besætte borgmesterposten i kommunen ved to på hinanden følgende valg!

Tak for samarbejdet gennem årene.

Søren K. Lauridsen.

Udgivet i

Formandskandidater til Fællesledelsesformand

Daniel Buttenschøn

Daniel Buttenschøn

Fremtiden for Ebeltoft og omegns partiforening bliver spændende, men måske ikke så meget længere. Der er enighed om at kigge forhold og visioner efter, for en evt. fremtidig sammenlægning til en samlet Socialdemokratisk partiforening i Syddjurs. Der ligger et stort arbejde i at sikre, at en sammenlægning ikke kun sikrer en forsat fokus på Ebeltoft og omegn, men også styrkelse af andre dele af kommunen, som måske ikke i dag har den ønskede repræsentation og opmærksomhed.

Dette er en af de vigtige arbejdsopgaver der ligger i forbindelse med fællesledelsen.

Blandt andet af denne grund bliver mit kandidatur bakket op af en enig bestyrelse i Ebeltoft og omegns partiforening, til at stille op til formandsposten i fællesledelsen.

Det jeg kan bidrage med, er at være bredt omfavnende, med en forståelse for de hensyn der skal tages til begge partiforeninger og kunne holde fokus på at være en samlet formand for Socialdemokratiet i hele Syddjurs.

Jeg har en diplomatisk tilgang til tingene og tillader mig at lytte og bliver klogere af, hvad der bliver sagt. Det holder mig dog ikke tilbage fra at komme med mine egne stærke argumenter for, at fremføre min egne holdninger.

Jeg finder det ofte vigtigt, at man tager et skridt tilbage og får et overblik over hele banen og ikke kun der hvor bolden er. Det er vigtigt at se på de konsekvenser, der er af de valg og ikke mindst fravalg, man laver

Skønt jeg er født i Sønderjylland og har boet der de første 5 år af mit liv, så var vi hver sommer på Mols og boede på Molslaboratoriet. Vi flyttede fast til Mols den sommer da jeg fyldte 5år, hvor jeg startede på Molsskolen. Efter folkeskolen fortsatte jeg på gymnasiet i Rønde som matematisk student.

Det efterfølgende studieliv træk min bopæl til Aarhus, hvor jeg blev boende indtil huset i Viby blev solgt i 2018. Herefter gik turen mod “hjemstavnen” og endte ved Egsmark Strand.

Selvom det er tæt på Mols Bjerge, som jeg føler som mit barndomshjem og jeg er kommet meget i Ebeltoft, så er det stadig meget om området, der skal læres at kende på ny, efter 18 år på den anden side af “bjergene”.

Mit politiske engagement begyndte for alvor som fællestillidsrepræsentant under Dansk Metal, hvor jeg har lært en masse om det politiske spil i konflikter og forhandlingssituationer. Det lærte mig, at uanset hvor fjendtlige forhandlinger man har haft, så er det vigtigt at man holder situationerne adskildt og er klar til at samarbejde efterfølgende.

Efter jobskifte blev jeg medlem af Socialdemokratiet i Viby Partiforening og har nu været medlem i over 10 år. Efter en kort årrække blev jeg anbefalet som 1 ud af 2 næstformænd i partiforeningen og blev en del af Billederedaktionen på bladet.

Mit job med meget tilstedeværelse i København, efterfulgt af flytning til Syddjurs, renovering af hus og tilkomsten af min søn, har gjort, at jeg har været mere passivt medlem en række år, men er nu igen klar til at tage arbejdshandskerne på.

I min korte aktive tid i Ebeltoft og omegns partiforeningen er jeg blevet en del af bladudvalget, hvor jeg har et ønske om en mere politisk redaktion der kan være til at få emner på banen der kan være grundlag for debat og eftertanke.

Senest er jeg blevet valg til bestyrelsen som suppleant, som dog langt fra holder mig tilbage for at deltage aktivt.

Jan Bruno Jensen

Jan Bruno Jensen

Der skal vælges en ny formand til vores Fællesledelsen på mandag den 4 april og jeg har valgt at stille mit kandidatur til rådighed derfor vil jeg godt fortælle lidt om hvorfor du bør komme til Rønde kl. 19:00 den 4 april og hvor jeg håber du vil stemme på mig.
Mit motto er at alle medlemmerne i Socialdemokratiet i Syddjurs skal høres.
Jeg mener at der er fire områder som fællesledelsen skal arbejde på
Sparringspartner for Byrådet.
For at vores byråd kan fungere, er det vigtigt at der er et godt samarbejde imellem fællesledelsen og byrådsgruppen, og det er Fællesledelsen ansvar at komme med input til gruppen.
Forberedelserne til kommunalvalget 2025
Disse forberedelser skal vi allerede begynde på nu. Vores mål skal være flere der opstiller og gerne flere kvinder, og vi skal ud at finde kandidater i alle Syddjurs områder, sådan at vi sammen står stærkt i 2025.
Jeg har en stor forventning om at vi til det næste kommunalvalg får 9 mandater ind, beholder selvfølgelig borgmesterposten og har fået to udvalgsformænd, men det kræver at vi begynder nu og jeg ved dette er tilfældet flere steder i kommunen. Jeg har et ønske som fællesledelsen formand at være med hele vejen, og derfor stiller jeg ikke op til det næste kommunalvalg.

Flere medlemsaktiviteter
Fællesledelsen i samarbejde med de to partiforeninger bør være mere synlige for alle medlemmer i Socialdemokratier i Syddjurs
Sammenlægningen af de to partiforeninger i Syddjurs.
Det er meget vigtigt at vi omkring en evt. sammenlægning husker på at der er følelser ind over for alle parter.
Derfor skal det gøres rigtigt, men hvad er rigtigt? det er der helt sikker mange meninger om og derfor skal en evt. sammenlægning gå efter de tre T`er: -Ting Tager Tid – og man skal ikke forvente at vi i løbet af de første år finder en model, som vi alle kan leve med.
Jeg vil som formand bruge den tid der er nødvendig for at finde den rigtige model, og det sammen med det udvalg som er nedsat i denne proces. En model som alle kan leve med, og det er ikke vigtigt for mig hvor hurtigt vi finder den rigtige, men mere at vi sammen finder den bedste.
Jeg vil som formand have en forståelse for de hensyn som skal tages i begge partiforeninger. Dette er ikke kun til glæde for Ebeltoft – Rønde – Hornslet, men for hele kommunen og jeg vil stå inde for at alle områder skal inddrages i denne proces, og derfor er det også meget vigtigt at prioritere, at vi skal kun have en sammenlægning hvis vi kan se at det er en fordel for alle vores medlemmer.
Valget til formand for fællesledelsen skal ikke være et valg omkring for eller imod en sammenlægning, men et valg om at stykke vores fællesledelse.
Foruden har jeg selvfølgelig nogen ideer som bl.a. er:
Fællesledelsen skal være mere synlige end de har været før. Dette kan gøres ved at nedsætte nogle udvalg på bestemte områder og invitere folk ind i denne proces, og her tænker jeg både medlemmer, men også ikke-medlemmer. Det der er vigtigt, er at et udvalg får de rigtige arbejdsforhold, sådan at deres arbejde kan
hjælpe vores byråd, og Fællesledelsen i deres videre arbejde.
Fællesledelsen skal sammen med de to partiforeninger være dem som sætter flere kampagneaktiviteter i gang i løbet af et år, sådan at vi kommer ud i alle kroge i Syddjurs og dermed viser borgerne, at vi i Socialdemokratiet står sammen og vi vil få lettere med at komme til orde i vores lokale presse. Vi vil dermed blive mere synlige og vores synspunkter bør komme til udtryk flere gange hen over året. Jeg mener også at det fællesledelsen ansvar at vi er synlige bl.a. ved at deltage i forskellige møder rundt i
kommunen, men også ved regionale og nationale arrangementer, således at vores fællessynspunkter bliver hørt.
Et vigtigt område er at vi er mere synlige omkring den politiske dagsorden, hvilket vi kan gøre ved at holde åbne møder, hvor alle er velkomne, rundt i hele kommunen, samt at indbyde til snak med de partier som vi samarbejder med. Både nuværende eller kommende.
Husk på at det jo kun er mine ideer, og det hele jo i bund og grund er fællesledelsen, og dig som medlem, der bestemmer hvad der skal gøres, og jeg vil gøre alt for at alle bliver hørt.
Jeg er som formand en person som lader alle komme til orde, og har en stor respekt for andres meninger.
Jeg er god til at se det hele fra oven af, og god til at finde kompromiser. Som formand er jeg også god til at støtte op om ideer og jeg sørger for at alle kommer i mål.
Jeg er ikke bange for at sige mine meninger, men er også en god lytter og gør alt for at få alles meninger frem i lyset, og ud fra dette tage min endelig beslutning.
Min store erfaring kommer fra min tid som fællestillidsrepræsentant og som formand i VEST, jeg har en erfaring omkring den proces der er omkring kommunalvalg, idet jeg var en del af forhandlingerne på selve valgnatten.
Blandt andet af denne grund ud af mange bliver mit kandidatur bakket op af en helt enig bestyrelse i VEST, til at stille op til formandsposten i fællesledelsen.
Jeg er 56 år og gift med Jeanette på 19. år og vi bor i Rønde

Udgivet i

Bestyrelsens beretning for året 2021.

Generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn 28. februar 2022

Foreningen har desværre også i år mistet medlemmer ved dødsfald æret være deres minde!

Allerførst må det være på sin plads her på vores generalforsamling, at sige tillykke til Molly og Benny Thomsen fra Ryomgård, til deres jernbryllup for en lille månedstid siden.
Det er i mine øjne en helt fantastisk bedrift som mange af os andre aldrig vil nå.
De har gennem rigtig mange år været trofaste støtter, og har deltaget aktivt med gode socialdemokratiske holdninger og en gang imellem holdt vores holdninger på et fast spor, det skal I/de have rigtig stor tak for. Stort tillykke.

Hvis vi kigger tilbage på året der er gået har vi alle været berørt og bremset i mange ting af den skide epidemi, som gennem de sidste to år har bremset vore fysiske handlefrihed.

Mødeaktiviteten har været begrænset og vores aktivitetskalender har haft det svært med aflysninger, fordi vi ikke har måttet være samlet.

Det har været skidt, men vi kan nu forhåbentlig begynde at se en ende på besværet og jeg syntes at vores regering har taklet hele forløbet til ug, på trods et par smuttere som vi alle kender.

De smuttere, har naturligvis i pressen givet en del skrammer som helt sikkert har resulteret i at en del, har vendt vores parti ryggen og som derfor har valgt enten at blive hjemme til kommunevalget, eller satset på en anden hest.

Så Kammerater, vi har altså alle sammen i tiden frem til næste valg, en stor i opgave i at få vendt den stemning.
Og vi har en stor opgave i at Leif Lahn og regeringen kan sætte sig til rette i ministerkontorene igen, om snart et år.

Hvis jeg skal gå lidt mere i detaljen har Året jo først og fremmest handlet om kommunalvalget og hvordan vi skulle få lagt skinnerne til at få Ebeltoft repræsentere i de fornemme stole på rådhuset.

Rene Sørensen til valgkamp 2021 sammen med Ole Bollesen

Der blev lavet rigtig mange aktiviteter, pølsevogn, cafemøder, delt helt vildt mange roser ud og vi havde besøg af selveste statsministeren, en hel håndfuld ministre, selv en prominent gruppeformand stillede op til en hel del, stort tak til Leif og resten af flokken fra borgen for at deltage.

Jeg tror der var en del, inklusive den lokale bladsmøre fra Lokalavisen der tvivlede og ikke gav Michael Stegger de store chancer for en borgmesterpost, men han sidder lige her, godt nok ikke med kæden om halsen, jeg ved faktisk ikke om sådan en findes, men stort tillykke til dig Michael.
Jeg er helt sikker på at du sammen med vores seks andre gode folk vil løfte opgaven til ug.

Hvis vi skal være lidt lokale så fik vi heldigvis vores medlem Anita på Mols ind med et flot personligt stemmetal, og stort tillykke til hende.

Sådan gik det desværre ikke her i Ebeltoft, det er helt sikkert noget vi i tiden frem til næste valg skal have styr på, så også kommunes største by får mindst en, helst to valgt ind, det må være vores helt store ambition.

Rigtig mange af vores medlemmer har i forbindelse med valget ydet en helt fantastisk indsats og kæmpe tak for det.

Der er også kommet en del indspark til hvordan vi kan arbejde bedre til næste gang, for det er nu vi skal i gang med at finde nye emner, og heldigvis har jeg fået en del henvendelser fra interesserede der har meldt sig klar, så jeg er rimmelig fortrøstningsfuld.

Vi fik jo desværre ikke en fra Syddjurs valgt ind i regionen.
Niels Gyldenlund fik et fornuftigt valg, men dog ikke nok til en plads. Tak til dig for en enorm indsats.

Vi må jo så sætte vores lid til Else Søjmark der fik et helt fantastisk flot valg. Stort tillykke til Else.

Der ligger nu nogle store opgaver med at få sundhedshuset i Grenå helt op i standard så vi ikke skal køre i timevis for en undersøgelse langt herfra.

Ligeledes er der hele den kollektive trafik, det er ikke nemt at komme frem i Syddjurs hvis man ikke er i besiddelse af et privat køretøj, det bør kunne forbedres.

Det sker jo somme tider her i livet, at der pludseligt sker noget, som ingen havde set komme, at fortiden stikker sit grimme fjæs frem.

Det ramte vores lille forening i slutfasen af valgkampen ekstra hårdt, og vores tidligere så afholdte formand gennem mange år i særdeleshed.

Det betød at han måtte sige farvel til både en byrådspost og chancen for endnu en omgang som kandidat, samt at han efter eget ønske måtte trække sig fra formandsposten i vores forening.

Jeg vil ikke her stå og sige at hele situationen, og forløbet er gået som det burde bestemt ikke, der er blevet begået en hel del fejl i kommunikationen hele vejen rundt.

Det ændre dog ikke på at Christian som et meget engageret menneske har været en stor drivkraft her i Ebeltoft og det vil jeg storsindet sige ham tak for.

Af personlige årsager måtte vores forenings mangeårige sekretær Lars Bakmann også her først i 2022 trække sig fra bestyrelsen tak for din indsats.

Disse omrokeringer har betydet at vore to suppleanter Pia Bak og Sigurd Gammelgaard er indtrådt i bestyrelsen med ny energi.

Arbejdsområder der har stået højt på vores liste i bestyrelsen igennem en del år, har været diskussioner om seniorboliger og nye fællesskaber, det bliver noget der bliver meget vigtigt da vi jo kan se store udfordringer på ældreområdet hvor der bliver mere og mere som bliver nedprioriteret af pleje og omsorg.

Derfor er det vigtigt at vi arbejder videre med at lave bofællesskaber så vi ikke alle sammen kommer til at side ensomt i hver vores lille toværelses uden den store kontakt til andre.
Så til dig Michael, få nu gang i noget med ældre boliger der også giver mulighed for forpligtende fælleskaber.

Efter en sej kamp er der åbenbart slået hul igennem til Mols-linjen om lidt mere sejlads mellem Sjællands Odde og Ebeltoft.
Det har resulteret i at der kommer daglig sejlads i sommerugerne 26-31 og en mulig option på mere. Det er glædeligt for os og for vores erhvervsliv.

Der er i det hele taget blevet meget stor bevågenhed på vores fantastiske natur og Djursland trækker rigtig mange turister til og benytter de gode faciliteter vi har til kultur og oplevelser.
Det giver selvfølgelig udfordringer på vores veje og lange køer ved udleveringen af nøgler til ferieboligerne, men det ser også ud til at der er mulige digitale løsninger på vej.

Jeg vil gerne løfte sløret for en diskussion vi i bestyrelsen har haft igennem et længere stykke tid.
Er vores lille forening bæredygtig på længere sigt, og er det ved at være tid til at snakke seriøst om vi skal bibeholde to foreninger med al den mødeaktivitet det medfølger, i øvrigt mange som er rene gentagelser.

Det vil jeg rigtig gerne have vi får en god snak om.

Der ligger et indkommet et forslag fra bestyrelsen, om vi skal nedsætte et udvalg der på lidt længere sigt arbejder for en fusion, ikke nu og her, men med en ordentlig og gennembearbejdet proces hvor vi afvejer fordele og ulemper.

Det er ingen hemmelighed at jeg har stået for at vi skal blive som vi er og at den lokale kultur er vigtig, men det kræver meget tid som en gang imellem kan virke lidt meningsløs.

Det er heller ingen hemmelighed, at det i en moderne verden er svært at få indpasset mødedage i en stram kalender især når en hel del er gentagelser.

Så derfor går vores forslag på.

At vi her på vores generalforsamling vedtager at vi får nedsat et udvalg der får drøftet, ikke kun bestyrelsen, men vigtigst vores medlemmer kan komme med forslag og gode idéer til, om det ikke er nu vi begynder at arbejder frem mod en sammenlægning.

Vi plejer jo på generalforsamlingen at komme med en aktivitets kalender, det har selvsagt været en svær opgave da vi jo ikke har kunnet vide om de ville kunne gennemføres.

Derfor vil jeg lade det blive en opgave som en ny bestyrelse skal tage fat på, gerne med indspark fra medlemmerne.
Der er rigtig mange emner der kan tages fat på

Ebeltoft i udvikling.
Seniorfællesskaber.
Lade standere.
Boformer.
Hvordan får vi flere medlemmer.
Omfartsveje
Og rigtig mange flere emner.

På bestyrelsens vegne.
René Sørensen, Konstitueret formand

Udgivet i

Byrådsmedlemmer


Michael Stegger Jensen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
8550 Ryomgård
Tlf. 2372 8678
micsj@syddjurs.dk


Michael Aakjær
Sundheds- og ældreudvalget, Social- og beskæftigelsesudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2372 6804
mica@syddjurs.dk


Ole S. Hansen
Erhvervs- og planudvalget, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
8544 Mørke
Tlf. 2073 5426
olsh@syddjurs.dk


Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø

8420 Knebel
Tlf. 2426 5174
anis@syddjurs.dk


Sidse Graarup Vangsted

Sundheds- og ældreudvalget
Pindstrup 8550 Ryomgård
Tlf. 2025 8695
sigrv@syddjurs.dk


Jan Fischer
Erhvervs- og planudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2082 5521
jafi@syddjurs.dk


Casper Grud Nielsen

Familie-, børne- og læringsudvalget
Ugelbølle 8410 Rønde
Tlf. 2868 4812
cagrn@syddjurs.dk

Andre byrådsmedlemmer i Syddjurs

Udgivet i

Tillykke til Michael Stegger Jensen

Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs

05.03.20.

Pressemeddelelse.

Kandidatudvalget for Socialdemokratiet i Syddjurs kunne i tirsdags ved udløb af fristen for indsendelse af forslag til partiets borgmesterkandidat til Kommunalvalget 2021 konstatere, at der ikke var indkommet yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Det betyder, at kandidatudvalget indstiller formanden for den socialdemokratiske gruppe Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat ved Fællesledelsens generalforsamling d. 20. april.

Den demokratiske proces, som er i henhold til partiets vedtægter, blev sat i gang med at partiets strategigruppe allerede i januar indstillede Michael Stegger som partiets borgmesterkandidat. Socialdemokratiets medlemmer havde derefter mulighed for i perioden fra 14. februar til 3. marts at indstille yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Hvis der havde været flere kandidater skulle der have været urafstemning. Denne urafstemning, som Kandidatudvalget skulle have forestået, er nu aflyst, og udvalget kan gå i gang med at finde frem til en kandidatliste til Kommunalvalget 2021, hvilket skal ske i perioden fra april 2020 til april 2021.

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen

For yderligere kommentarer:
Søren K. Lauridsen: 40147500.
Michael Stegger Jensen: 23728678.