Udgivet i

Beretning 2022 for Fællesledelsen

Socialdemokratiet i Syddjurs Fællesledelsen

Organisatorisk beretning til generalforsamlingen d. 4. april 2022.

Foreningsåret 2021 har naturligvis på grund af kommunal- og regionsrådsvalget i november været et år med et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Hele processen endte som bekendt med en mindre tilbagegang rent vælgermæssigt og tab af et mandat, således at vi endte på 7 mandater mod tidligere 8. Men det lykkedes os at bevare borgmesterposten, således at vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen d. 1. januar kunne afløse Ole Bollesen på borgmesterkontoret i Ebeltoft.

Det hele startede som altid i Socialdemokratiet i Syddjurs i meget god tid, dvs. helt tilbage i maj 2020, hvor vi fik nomineret vores borgmesterkandidat Michael Stegger og vores regionsrådskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen. 2020 var jo året, hvor vi på grund af coronaen både afholdt en sen generalforsamling d. 18. maj og en endnu senere d. 7. september.

Det fortsatte ved sidste års generalforsamling d. 19. april 2021, hvor vores kandidatudvalg præsenterede en prioriteret kandidatliste – efter urafstemning – på 14 kandidater, heraf 4 kvinder, som blev godkendt af generalforsamlingen. Og derefter fortsatte det i løbet af året med møder i valgudvalget, godkendelse af det endelige valgprogram i Fællesledelsens bestyrelse, åbning af valgkampen i Hornslet d. 3. september og derefter den egentlige valgkamp – desværre med et kedeligt intermezzo d. 18. oktober, hvor Christian Haubuf måtte trække sin kandidatur som nr. 2 på partiets liste – og ellers fortsatte valgkampen lige op til valgdatoen d. 16. november 2021.

Udover arbejdet som koordinerende organ for de to partiforeninger i Ebeltoft og Syddjurs Vest, og arbejdet med tilrettelæggelse af valgkampen, har Fællesledelsens primære opgave som sædvanlig været løbende og kontinuerlig sparring og drøftelser med vores byrådsgruppe i løbet af året. Specielt omkring de større sager såsom budgettet har der været en god og velfungerende dialog. Vi har i den forbindelse – også som sædvanlig – haft et åbent møde i Fællesledelsen d. 8. september 2021 om budgettet for det kommende år og overslagsårene. Det skal bemærkes, at også samarbejdet med byrådets øvrige partier – også som sædvanlig – har været genstand for en del drøftelser i dialogen med byrådsgruppen i løbet af året, herunder specielt samarbejdet med vores konstitueringspartnere fra 2017, nemlig SF, EL og Alternativet.

Ligesom i det foregående år har byrådsgruppen igen i 2021 gennemført en række ’åbne gruppemøder’ – både virtuelt og konkret fysisk – rundt om i vores geografisk ret vidtstrakte kommune. Møderne har nogen gange været afholdt i samarbejde med distriktsrådene (lokalråd), og flere gange suppleret med en husstandsomdelt flyer, hvor der gøres opmærksom på møderne. Den form for gruppemøder blev suppleret med borgmesterens (Ole Bollesens) ’walk and talk’- morgenvandringer rundt omkring i kommunens byer. Begge initiativer har været med til at understrege Socialdemokratiets vilje til nærdemokratisk dialog, hvilket også blev bemærket positivt i forbindelse med valgkampen.

Allerede i januar 2020 nedsatte Fællesledelsen det Kandidatudvalg som i henhold til Fællesledelsens vedtægt skulle forberede opstillingen af partiets kandidater til KV21.

Efter gennemførelsen af urafstemningen i april 2021 var Kandidatudvalgets opgave ophørt og valgudvalget tog over med baggrund i et kommissorium vedtaget i Fællesledelsen d. 17. august 2020 – som også nævnt i beretningen sidste år.

Valgudvalget bestod – udover af vores borgmesterkandidat Michal Stegger – af Rene Sørensen, som formand, Kjeld Petersen, Søren Holmgaard og Marianne Aakjær, og Rita Vinding sagde heldigvis ja til at være sekretær for valgudvalget og dermed fører og koordinator af valgdrejebogen, som specielt i den seneste fase i valgkampen er et helt nødvendigt planlægnings- og arbejdsredskab. Det betød en fantastisk styring og koordinering af hele indsatsen i valgkampen fra mødedeltagelse til rosedistribution! Tak til hele valgudvalget, men især til Rita for det kæmpestore arbejde, det har været gennem de 2½ måneders valgkamp at koordinere og ugentlig udsende valgdrejebogen til alle kandidater.

Men inden valgkampen åbnede, så havde valgudvalget til opgave – jf. beslutning på sidste års generalforsamling – at færdiggøre partiets valgprogram plus en pixi-udgave af programmet hen over sommeren, således at det var klar til at kunne indgå i de kandidatbrochurer, der også skulle være klar til åbningen af valgkampen i september. Det lykkedes, og på mødet d. 11. august i Fællesledelsen kunne vi godkende både det 12 sider store valgprogram, pixi-udgaven og partiets valgslogan: Sammen kan vi mere!    

Valgudvalgets opgave var derefter bl.a. at gennemføre og koordinere valgkampen, plakatophængning, mødekoordinering, samt ikke mindst sørge for, at valgbudgettet blev overholdt.

Socialdemokratiet i Syddjurs har – i henhold til vedtægten – også en Strategigruppe, som skulle tage sig af de valgstrategiske overvejelser frem mod KV21, naturligvis i samarbejde med Valgudvalget. Repræsentanter for gruppen holdt allerede i maj måned et møde med repræsentanter for vores samarbejdspartnere i byrådet, nemlig SF, EL og Alternativet. Men i modsætning til KV17, så var der ikke i første omgang nogen interesse for et teknisk valgsamarbejde. Gruppen holdt flere møder hen over sommeren, og senere kom De Radikale med i gruppen. Noget skræmt af pressens beskrivelse af, hvordan Socialdemokratiet i 2017 scorede det 8. mandat pga. det tekniske valgsamarbejde, blev det efterhånden klart, at SF og De Radikale samt EL og Alternativet havde fundet sammen i et valgteknisk samarbejde, som derefter udelukkede Socialdemokratiet. Det var rigtig ærgerligt, fordi det faktisk senere ved selve valget kostede os det 8. mandat, som så gik til Enhedslisten, fordi Alternativet ikke kom inde i byrådet. Det blev dog undervejs til et enkelt fælles valgpapir om ’grunde til at sikre et rødt-grønt flertal i Syddjurs Kommune’, som blev aftalt ved et møde d. 8. september og derefter runddelt i valgkampen.

Vores kampagnestart var d. 3. september på Kulturgrunden bagved biografen Kom-Bi i Hornslet, hvor vi luftede vores pittoreske kampagnetrailer for sidste gang. Kampagnestarten blev ikke nogen voldsom succes – selv pressen var kun sparsomt repræsenteret – men vi fik præsenteret kandidaterne og enkelte borgere fra Hornslet kom forbi og fik en tidlig valgbrochure.

Et særligt punkt var vores annoncering. For første gang havde vi en smule luft i vores valgbudget, og allerede i efteråret 2020 lavede vi en Medieaftale med Adresseavisen, hvor vi dels satsede på en række helsidesannoncer for vores borgmesterkandidat som kulminerede med en dobbelt omslagsannonce ugen før valget, dels nogle kvartsidesannoncer for alle kandidater. Desuden satsede vi på en række banner-reklamer på Adresseavisens hjemmeside, hvor de kørte med visse variationer i en måned før valgdatoen. Annoncerne i Adresseavisen blev suppleret med annoncer på Facebook og andre sociale medier.

Desværre blev vores valgkamp undervejs noget skæmmet af at vores nummer 2 på listen Christian Haubuf d. 18. oktober måtte meddele, at han på grund af beskyldninger om krænkende adfærd følte sig nødsaget til at trække sin kandidatur. Socialdemokratiet i Syddjurs tog naturligvis Christians beslutning til efterretning og udsendte samme dag en pressemeddelelse underskrevet af borgmesterkandidat og formand. Det skete på et tidspunkt, hvor kandidatlisterne til valget var indleveret og trykt, men valgplakaterne var endnu ikke hængt op.

Undervejs i valgkampen kunne vi glæde os over at Socialdemokratiet centralt troede på vores valgkampagne for at fastholde at borgmesterposten i Syddjurs fortsat var Socialdemokratiets. Vi fik et økonomisk tilskud på 40.000 kr., som var et fint supplement midt i valgkampen, hvor der nogen gange var tvivl om likviditeten kunne holde, og fredag d. 12. november havde vi den store glæde, at få besøg af statsminister Mette Frederiksen til en 50 minutters seance i A-huset i Rønde, ligesom finansminister Nicolai Wammen kom på besøg i Ebeltoft d. 13. november og gik en tur fra Maltfabrikken og rundt i byen med stort set alle vores kandidater. Det var en rigtig flot opbakning fra vores partikontor i København, som også gav pote pressemæssigt i dagene op til valget – og jo så også førte til, at vi genvandt borgmesterposten.

Både i Fællesledelsen og i vores Strategigruppe var de sidste møder før valgdatoen meget naturligt præget af drøftelser omkring konstitueringsscenarier for valgnatten. Vi udviklede forskellige planer, som kunne bruges i forhold til, hvordan valgresultatet og mandatfordelingen var. Igen et godt eksempel på det breddeorienterede, hvor vi – Stegger, Jan Bruno og jeg, som førte forhandlingerne på rådhuset på vegne af vores Strategigruppe – var rigtig godt klædt på.

Resultatet på valgnatten viste hurtigt, at Socialdemokratiet var gået et mandat tilbage fra 8 til 7 mandater, mens SF fastholdt deres 4 mandater, og Enhedslisten havde fordoblet mandattallet fra 1 til 2 mandater, mens Alternativet ikke kom ind. De Radikale fik 1 mandat. Da vi lagde tallene sammen – lidt sent på natten – kunne vi tælle til et rødt-grønt flertal på 14 mandater, som pegede på vores kandidat Michael Stegger som ny borgmester. Endnu senere på natten kunne vi konstatere, at Michael med over 1500 personlige stemmer havde fået et meget flot personligt valg. Vi blev dog hurtigt enige om, at det skulle være en bred konstituering, hvor både Venstre, Konservative, som havde en stor mandatmæssig fremgang, og Nye Borgerlige tilsluttede sig. Desværre lykkedes det ikke for os at få en udvalgsformandspost – udover Steggers som borgmester som formand for Økonomiudvalget. Det var ærgerligt, men hvis kabalen skulle gå op, så var det prisen. I dagene efter fortsatte konstitueringsforhandlingerne med fordeling af udvalgsposter, hvor Socialdemokratiet naturligvis som største parti er repræsenteret i alle 6 stående udvalg. Konstitueringsaftalen blev efterfølgende godkendt i den nye byrådsgruppe og på et ekstraordinært møde i Fællesledelsen d. 18. november.

Efter valget til Regionsrådet måtte vi konstatere, at vores kandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen trods et pænt stemmetal på over 1700 stemmer desværre ikke opnåede valg til rådet på Djurskredsens andet mandat. Det første mandat gik til Else Søjmark fra Norddjurs, som afløste Niels Erik Iversen fra Grenaa, der af private grunde ikke stillede op igen. Else Søjmark opnåede et meget flot valg og er fortsat er kredsens eneste repræsentant i Regionsrådet.

På årets sidste møde i Fællesledelsen d. 9. december evaluerede vi valgresultatet og lavede en budgetopfølgning i forhold til valgbudgettet, som holdt pænt. Evalueringen var overordnet set rimeligt positiv: vi nåede det ene af de mål, der var sat, nemlig borgmesterposten, men mandattilbagegangen og det at partiet gik ca. 120 stemmer tilbage og det at vi ved konstitueringsforhandlingerne ikke opnåede en udvalgsformandspost pegede naturligvis i negativ retning. På en række punkter er der naturligvis ting, der kan gøres bedre i ved næste kommunalvalg – eksempelvis skal vi gerne have flere personlige stemmer, specielt i en række ’tynde områder’, hvor der ikke umiddelbart er opstillet kandidater.  Endvidere kunne byrådsgruppen ved samme møde meddele, at der er fastlagt en arbejdsfordeling, således at Michael Aakjær er ny gruppeformand, mens Ole Hansen er udpeget som politisk ordfører.

Så ikke mere om KV21 og valgkampen, men noget af det andet, der også er sket.

Samarbejdet i Rødt-Grønt-Forum med SF, Enhedslisten og Alternativet har fungeret, men ikke særlig godt. For alle de tre partiers vedkommende er det et tværkommunalt samarbejde for både Syddjurs og Norddjurs – men for Socialdemokratiet i Syddjurs er det sådan at Socialdemokratiet i Norddjurs ikke ønsker at være med. Men FH, Østjylland – tidligere LO – er med og giver rigtig god støtte og opbakning. På grund af corona-restriktionerne har der i løbet af 2021 kun været gennemført to arrangementer, nemlig for det første en kommunalpolitisk studiekreds som i foråret 2021 over 4 gange fra 25. marts til 6. maj gav en grundig indføring i maskinrummet i det kommunalpolitiske arbejde. Senere i efteråret har der været et møde i Kolind Plus, hvor Pelle Dragsted, EL, Frederiksberg præsenterede sin nye bog ’Nordisk Socialisme – på vej mod en demokratisk økonomi’. Dette møde har senere betydet, at vi her i foråret nu afvikler en studiekreds, hvor vi går nærmere ind i læsning og tolkning af bogens teori og praksis. Det skal bemærkes, at jeg har repræsenteret partiet i arbejdsgruppen i hele foreningsåret.

Det skal også bemærkes, at Grundlovsmødet i 2021, som arrangeres af Djurskredsen, blev gennemført med et rigtig pænt besøgstal. Der var oplæg ved MF og tidligere næstformand for Socialdemokratiet Mogens Jensen, professor Peter Lauritzen fra Aarhus Universitet og lektor Roger Buch fra Journalisthøjskolen. Det var dejligt igen at mødes på Julielund efter corona-aflysning sidste år og FT-valg i 2019. De øvrige aktiviteter omkring 1. maj og andre arrangementer eksempelvis det flotte jubilæumsarrangement d. 12. august i Rønde hører efter aftale hjemme i de to lokalforeninger.

Vores lokale partiblad ’Socialdemokraten Syddjurs’ er som sædvanlig udkommet med 4 velredigerede numre, herunder et valgnummer i efteråret, og i øvrigt med en række interessante temaer i 2021. Fra og med det sidste nummer i 2020 bliver bladet trykt på det mere miljøvenlige genbrugspapir, således at vi også er med til at yde vores sparsomme bidrag i forhold til regeringens klimamålsætning.  Redaktionsudvalget har i det forløbne år været Molly Thomsen, Rita Vinding, Marianne Fuglsbjerg Aakjær og Svend Erik Kjær Laursen. Tak til jer for en rigtig flot og debatskabende indsats. Også tak til alle, der medvirker ved distribution og omdeling af bladene.

Svend Erik har endvidere som altid været manden, der helt utrætteligt har vedligeholdt vores hjemmeside, mens Marianne har taget sig af Facebook. Tak også for jeres indsats der.

Vores DSU-afdeling i Syddjurs fungerer desværre ikke lige i øjeblikket. Vi har savnet DSU’erne i forbindelse med KV og RV21, bl.a. fordi vi er nogen der ikke er så gode i lygtepælene mere, men vi håber naturligvis at de er med på banen igen til kommende valgkampe til Folketinget og EU.

Vi har i øvrigt som sædvanlig deltaget i arbejdet i Djurskredsen, hvor jeg selv fortsat er næstformand.  Tak til Niels Erik Iversen, der nu – som nævnt – forlader Regionsrådet i Region Midt – og som vi har haft en rigtig god dialog med på kredsmøderne. Og ligeledes stor tak for samarbejdet til vores MF’er Leif Lahn, som vi jo også krydser klinge med ved samme lejlighed. Tak for et fint samarbejde med jer begge.

Socialdemokratiets årlige kongres i Aalborg i september 2021 blev gennemført, og Socialdemokratiet i Syddjurs var repræsenteret ved kongressen med både repræsentanter for de to partiforeninger og for Fællesledelsen.

I Fællesledelsens bestyrelse har vi afholdt i alt 7 møder siden april 2021. Der har som altid været en god dialog på møderne, hvor vi også har den glæde, at byrådsgruppen altid er pænt repræsenteret, hvilket er med til at give en god intern politisk debat. Tak til Ole Bollesen og Michael Stegger – og både den gamle og den nye byrådsgruppe for god dialog og samarbejde i løbet af året.

Til sidst en stor tak til næstformand Rene Sørensen, vores nye kasserer Søren Holmgaard, vores sekretær Linda Brask, Ole Hansen som bestyrelsesmedlem og de to partiformænd Rene Sørensen og Jan Bruno Jensen, som begge har lavet et stort arbejde både i deres respektive foreninger og ind i koordineringen til Fællesledelsen. Også tak til alle, der har været med til møderne i Fællesledelsen. Det er glædeligt at så mange har tid og lyst til at være med der.

En 10-årig periode er slut. Tak fordi jeg som ’venstre-fløjs-socialdemokrat’ fik lov at være med til at præge udviklingen i en for mig både spændende og politisk interessant periode. Da jeg efter at have været med til sammenlægningen af partiforeningerne i Rosenholm, Rønde og Midtdjurs blev den første formand for den forening, var det ikke unaturligt at jeg som ny formand for Fællesledelsen i 2012 mente at det var hensigtsmæssigt, at vi snarest blev til én forening i kommunen. Det nåede jeg ikke, men jeg nåede så en del andet. Organisatorisk har jeg altid stået for en forholdsvis stram styring med en lang planlægningshorisont, men dog altid en god intern dialog. Politisk er det dejligt at kunne konstatere, at i min formandsperiode har jeg været med til at sikre at Socialdemokratiet i Syddjurs har kunnet besætte borgmesterposten i kommunen ved to på hinanden følgende valg!

Tak for samarbejdet gennem årene.

Søren K. Lauridsen.

Udgivet i

Cafemøde med Ole Hansen i marts 2022

På en solrig lørdag formiddag den sidste lørdag i marts 2022 havde en halv snes interesserede mennesker fundet vej til Kulturhotellet i Rønde.
De gode omgivelser var en god ramme for det oplæg Ole Hansen kom med inden debatten om udvalgsarbejdet gik i gang.

Det er Socialdemokratiet i Syddjurs Vest der har indkaldt til disse gode møder hvor der er mulighed for at komme helt tæt på beslutningstagerne i Byrådet og de fremmødte havde god debatløst.

De gode forhold på Kulturhotellet giver mulighed at deltagelse af mange flere medlemmer, men det gode vejr har nok trukket friluftmenneskerne i haven eller ud i den flotte natur i Syddjurs hvis ikke der var en udskudt fødselsdag eller et arbejde der skulle passes.

Udgivet i

Ligestilling og kommunalvalg

Linda Brask kandidat til KV21

Ifølge kommunalforsker Roger Buch vil der først være ligestilling i 2096 ved kommunalvalget, hvis udviklingen fortsætter i samme snegletempo som de seneste syv valg.  Det er tankevækkende at tænke sig her i valgåret 2021.   

De sidste 30 år er andelen af kvinder valgt ind i kommunalbestyrelser kun steget med omkring 6,5 procent. Hvis målet er ligestilling, er det en falliterklæring for ligestilling i lokaldemokratiet. Men det er vigtigt at erkende, at det er en falliterklæring, som både de fleste partier, vælgere og kvinder selv er skyld i.     

Det er nærliggende at spørge, hvorfor der er sådan en skæv fordeling. Set i et historisk perspektiv var de første partier fra 1870, erne rene mandeklubber, og er det stadig 150 år senere.  Disse mandeklubber har afskrækket mange kvinder fra at melde sig ind og har fået andre kvinder til at forlade partierne igen, når de er stødt ind i old-boys-netværk.

Partiernes medlemstal har over en årrække være dalende, og her kan kvinderne gøre meget for ligestillingen ved i højere grad at melde sig ind i et parti. Jo flere kvinder der melder sig ind i et politisk parti, vil chancen for at flere kvinder opstiller også øges.

Valgdeltagelsen i 2017 viser at den var 3,6 procentpoint højere for kvinder. Men de kvinder, som stemte personligt, havde fordelingen 64/36 procent på mand/kvinde-kandidater, mens mænd, som stemte personligt, havde fordelingen 70/30 procent. Kvindelige vælgere hjælper altså kun i meget begrænset omfang kvinder med at blive valgt.

Vælgerne kan imidlertid helt uafhængigt af partierne vende op og ned på kønsprofilen. Hvis vælgerne – eller bare de kvindelige vælgere – systematisk stemte på kvinder, så kunne enhver kommunalbestyrelse have 50 procent kvinder. Kvinder stemmer faktisk mere end mænd, men kvinder stemmer ikke i særlig grad på kvinder.

Var det ikke på tide at vi i 2021 giver de tal baghjul? Med den opfordring skal jeg ønske alle et godt valg.

Udgivet i

Nu skal vi i gang på den kommunale halvø

af OLE S. HANSEN BYRÅDSMEDLEM SYDDJURS, KANDIDAT TIL KV21

Vi har i PUK-udvalget endelig behandlet indstillingerne fra grupperne under Ebeltoft i Udvikling. Det er god og interessant læsning. Utroligt mange frivillige har engageret sig i udviklingen af Ebeltoft, og mange har brugt mange timer i ønsket om at udvikle deres by. Det er prisværdigt, og indholdet af afrapporteringen har været af en meget høj kvalitet. I min optik mere, end man kan forvente af et frivilligt engagement.
Processen er også blevet bemærket udenfor Syddjurs Kommune og belønnet med byplanprisen.
Så langt så godt. Borgerne er inddraget og spurgt. Nu er det vores ansvar som politikere at igangsætte konkrete fysiske tiltag på baggrund af anbefalingerne fra de frivillige.
Jeg har ved flere lejligheder på vegne af den socialdemokratiske gruppe foreslået, at man igangsætter projektet, kaldet Halvøen. Der ligger et velbearbejdet skitseforslag, de frivillige efterspørger fysiske tiltag og der er i min optik ikke umiddelbare argumenter for ikke at starte en konkret proces. Hvis der er, bør ansvarlige politikere komme med væsentlige argumenter imod.

Ole S. Hansen

For …

  • – kommunen ejer grunden,
  • – der kan laves konkrete klimatiltag, som understøtter den rekreative anvendelse,
  • – projektet er centralt i havnepromenaden,
  • – man undgår, at der kommer et stort og markant byggeri på halvøen,
  • – projektet er ikke bekosteligt og byrådet har allerede afsat midler.

Ebeltoft i Udvikling har brug for at komme i gang med fysiske konkrete projekter. To et halvt år med planlægning, visioner og frivilligt engagement er meget lang tid. Nu skal der handling til. Dette projekt ligger lige til højrebenet, med mindre man har en anden idé med den kommunale halvø..

Socialdemokratiet ønsker, at den kommunale halvø bruges til rekreative formål

Udgivet i

Danmarks bedste arbejdsplads

af Niels Gyldenlund Mikkelsen kandidat til Regionsrådsvalget

Niels Gyldenlund Mikkelsen, kandidat til Regionsrådsvalget

Der findes næppe den person i Danmark over 5 år, som ikke for resten af sit liv vil kunne huske coronakrisen og de restriktioner og omvæltninger, den førte med sig. Mundbind, nedlukning, håndsprit, forsamlingsforbud, hjælpepakker – og aflivning af mink!

Heldigvis er der færre af os, der vil skulle mindes coronakrisen med tabet af et familiemedlem eller ven som konsekvens. Vi var nemlig både heldige, dygtige og solidariske i Danmark – og så havde vi et fantastisk sundhedsvæsen, der trak langt mere end deres del af læsset.

Jeg har som sådan aldrig oplevet, at der blev talt ringeagtende om arbejde i sundheds- eller plejesektoren, men under coronakrisen har der dog været en helt anden respekt for dem, der går forrest, når vi andre har allermest brug for det. Om det er som syg, skadet eller pårørende.

Derfor skal vi også kvittere for indsatsen både før, under og efter corona til de titusindvis af medarbejdere i Region Midtjylland – selvfølgelig også til dem, der arbejder med andre områder end sundhed.

Hvis jeg bliver valgt ind i regionsrådet til november, vil det være min ambition, at Region Midtjylland er Danmarks bedste arbejdsplads. Godt nok har vi nogle af de hårdeste jobs, men det skal ikke være arbejdsforholdene, -vilkårene, lønnen eller dialogen mellem politikere, embedsværk, ledere og ansatte, der gør det hårdt.

I min valgkamp, hvor jeg indtil videre har banket på godt 7.000 døre, har jeg også mødt mange sygeplejersker, der af forståelige årsager føler sig skuffet over den seneste konflikt og indgrebet. Men de fortalte også, at det de sidste 20 år ikke har været lønnen, men arbejdsforholdene og antallet af kolleger, det handlede om. Og at fokus i strejken med ”Lønløftet” derfor var skævt. De har sagt, at en højere løn måske kan tiltrække nye sygeplejestuderende, men for dem er det ikke det afgørende – selvom en højere løn selvfølgelig også er en måde at anerkende et fags værdi. Mit håb er, at vi med en god dialog og reel inddragelse kan få mange af de allerede uddannede tilbage – måske i de kommende nærhospitaler, hvor arbejdsopgaver og -tider bliver anderledes end på fx Skejby. Stadig topprofessionelt, men uden skiftehold og dermed mere tid til familien. Kommer de tilbage, tager de noget af byrden fra de andre og en positiv spiral kan måske begynde.

Min erfaring fra byrådspolitik – og livet i alle aspekter – har vist mig, hvor vigtigt det er at inddrage tidligt og med plads til forandringer i de ideer, man ønsker gennemført. Hvis ikke sundhedspersonalet kan se fornuften i nye tiltag eller kan se begrænsninger i forhold til status quo, så bliver det ikke gennemført; i det mindste ikke som forventet fra strategipapiret.

Sammen har vi gennem årtier gjort den danske befolkning sundere og givet alle mulighed for at leve meget længere. Hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, kræver det, at der er plads og tid til fagligheden og fokus på kerneopgaven helt ude i ”yderste led”, hvor læge, sygeplejerske, portør eller andre møder patienten.

Udgivet i

Syddjurs er guld værd for mænd

af Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlind Mikkelsen og Jan Fischer kandidat til KV21

Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlund Mikkelsen

19. november er det Mændenes internationale kampdag.
En mærkedag som blev grundlagt i starten af 1990’erne for at have en pendant til kvindernes, der i årtier har ligget 8. marts. I Socialdemokratiet markerer vi begge to!
Den gennemsnitlige mand dør tidligere, bliver oftere skadet på arbejde og rammes hårdere end den gennemsnitlige kvinde. Særligt enlige eller fraskilte mænd ligger i bunden, når det kommer til levealder samt fysisk og psykisk trivsel. Begge køn har altså en række fordele og udfordringer, som vi ønsker hhv. at dyrke og begrænse.

For mændenes vedkommende viste Syddjurs kommune i år sit værd ved at blive kåret til såkaldt ”Guldkommune” af Forum for Mænds Sundhed sammen med 34 andre kommuner. Prisen bliver givet til de kommuner, som har målrettede indsatser for fædre – og deres børn. Et godt familieliv og en sikkerhed i sin rolle som far er fundamentalt for trivslen for en mand i det 21. århundrede og vi er stolte af vores kommune og vores medarbejdere, som bliver anerkendt for sit store og vigtige arbejde. Desuden arbejder vi for etablering af ’Fars Legestuer’ og sammen med Rigshospitalets fædreforskningsprogram så kommunerne også screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Som socialdemokrater insisterer vi på, at sundhedsvæsenet og velfærd er for alle og at én gruppe ikke skal beriges på en andens bekostning. I fremtiden kommer vi til at leve længere og samtidigt kunne diagnosticere bedre og behandle mere. Det vil sætte vores velfærdssystem under pres – med mindre vi investerer i mennesker i god tid. Vi mener, at ”god tid” i bedste fald er inden problemet opstår. Som familierådgivning til nybagte forældre, anti-rygekampagner i folkeskolen og screening for kræft. Jo mere viden og opbakning desto færre fejl og tragedier.

Denne gang var det fædrene, der tog et skridt op ad trivselstrappen. Vi ser frem til at løfte endnu flere i fremtiden.

Udgivet i

Lad os lytte til de unge

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN OG NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

I løbet af det seneste år har vi set en række ungdomsorganisationer og -grupper tage ansvar. I denne uge har Netværket af Ungdomsråd, med én af Syddjurs egne som forkvinde meldt en række initiativer ud til politikerne. Det samme gør Danske Skoleelever gennem deres turné til de største 13 kommuner i Danmark. Derudover er der selvfølgelig de politiske ungdomsorganisationer som vores egen DSU, der altid er på barrikaderne for en bedre hverdag og fremtid for alle – særligt de unge.

Lokalt så vi under budgetforhandlingerne, at en række grupper, råd og netværk af unge slog sig sammen i Ungealliancen for at sætte fokus på lokale behov og ønsker som ungdomsboliger, seksualundervisning, fritidsaktiviteter, mere magt til DEMOrådet og en ungepulje, som de unge selv skulle være med til at udmønte.

I Socialdemokratiet tager vi imod alle ovenstående indsatser og ideer med kyshånd. Selvom alt selvfølgelig skal behandles politisk, er der ingen, der ved mere om livet som ung, end de unge selv. Derfor mener vi to, at der skal etableres et ungdomsudvalg som et paragraf 17, stykke 4-udvalg. Det vil altså være som dét, der i 2016 satte fokus på borgerinddragelse og i 2019 på bæredygtighed. Det er udvalg, hvor byrådsmedlemmerne kan træde et skridt tilbage og bringe andre aktører ind i beslutningslokalet. Borgmester Ole Bollesen har også beskrevet dem og kaldt på flere af dem i ét af hans sidste indlæg som siddende borgmester. Og vi synes altså, at det er de unges tur.
Vi er ikke rigtigt voksne, vi er ikke rigtigt børn” synges der i Bølle-Bob, som flere generationer kender. De unge mellem 15 og 25 år forsvinder ofte i dagsordenerne i byrådet, fordi de fleste ikke går i skole og det er heldigvis heller ikke flertallet, der har aftaler i jobcenteret. De unge ender som en minoritet på socialområdet, på kulturområdet og i mange debatter siger folkevalgte politikere, at ”de unge skal jo ud af kommunen for at studere” – helt uden at forholde sig til, at over halvdelen ikke tager på videregående uddannelser, men bliver og har brug for bolig, der kan købes uden større formue, kulturliv, kollektiv trafik og arbejds-, lære- eller praktikpladser.

Som vi indleder med, så tager de unge tager ansvar. Men de bliver for sjældent hørt og projekter til unge for ofte syltet. Det er senest set med byparken, hvor en mildt sagt uheldig dialog er endt med først årelange udsættelser og til sidst en syltekrukke. Det er ikke godt nok.

Vi foreslår at tage ungdommen alvorligt, se på den som en selvstændig gruppe med unikke behov og at gøre dette gennem et 17.4-udvalg. Udvalget kan både se på de unge, der både har brug for en hånd, men også de, der for at blive sat fri og udfolde sig og skabe deres egen identitet. Allerhelst i vores dejlige kommune. Vi har brug for de unge i virksomhederne, i foreningerne og i bylivet. Vi har brug de unge til at tænke nyt og stille krav. Og de unge har brug for at blive hørt. Lad os lytte.

Udgivet i

Hundeskoven i Hornslet

af Jan Fischer Kandidat til KV21 for Socialdemokratiet i Syddjurs

Ågårdvej Hornslet

Dette har været på dagorden i mange år, jeg har på det seneste arbejdet sammen med Hundeejer om at finde stedet. Vi har kigget på noget skov oppe ved Spejderen hytten, bestemt et område der Evt. Kan laves. Men på billedet her er der et nyt sted ude ved den nye omfartsvej på Ågårdvej er der denne Skov Syddjurs Kommune ejer, det vil være oplagt at lave en hundeskoven her. Jeg vil sammen med Distriktrådet og Hundeejer, indlede samtaler hvordan vi kan få det lavet her i det kommende år. Der er mange gange forsøgt at få lavet en Hundeskov, mange har prikket til mig og nu har vi muligheden for at gøre et forsøg igen.

Udgivet i

Hvad der også sker i en valgkamp

af Anita Søholm kandidat til KV21

Anita Søholm

Lige nu kører den kommunale valgkamp på fuldt blus, og jeg har dage, hvor jeg føler, at jeg er lige
midt i orkanens øje. Valgdebatter, debatindlæg og gåture på gader og stræder væves ind i
hinanden og udgør en mangfoldighed af ordstrømme, følelser, meningstilkendegivelser og mimik.
Mange kommer til orde, og ytrer sig om det, der optager dem i hverdagen, og hvad de har af
ønsker og ideer til tiltag indenfor en mangfoldighed af politiske emner.
Men der er også en gruppe af borgere, der hverken er organiseret i foreninger eller organisationer,
ikke har en skarp pen, en højlydt retorik, eller har lyst eller mulighed for at deltage i valgdebatter,
men som alligevel har noget på hjertet, som de ønsker at få gennemført i kommunen.
I min valgkamp har jeg fået henvendelser fra en del borgere, og været i dialog med mange på min
færden i kommunen, der har berettet for mig, hvad de har af ønsker for deres liv fremadrettet i
Syddjurs Kommune. Og jeg lytter meget gerne, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at ønskerne bliver
realiseret.
Jeg kan eksempelvis nævne nogle ting, som jeg har bragt videre til forvaltningen i valgkampen. En
gruppe forældre til småbørn i Rønde vil gerne have skovlegepladsen i Rønde “moderniseret”. Der
mangler affaldsbeholdere, et generelt større opsyn med affald på pladsen, nyt flis som
faldunderlag og et par nye legeredskaber til de helt små børn, bl.a. en ny redegynge og en
rutsjebane. Alt er mindre tiltag, der kan realiseres indenfor det eksisterende budget, og som
forvaltningen har lovet bliver udført indenfor den nærmeste fremtid. I øvrigt var jeg selv – som
ansat i den daværende Rønde kommune, i 2005 projektleder på Rønde Skovlegeplads, der blev til
i et tæt samarbejde med lokale borgere i Rønde.
I Vrinners – hvor jeg selv bor, er beboerne bl.a. bekymrede for trafikken gennem byen. Udover at
have arbejdet for at få prioriteret trafiksikkerhedstiltag og cykelstiforlængelse i
mobilitetsplanlægningen og trafiksikkerhed i Natur, teknik og miljøudvalgets arbejde, så har jeg
også netop bestilt en trafikmåling til byen – noget som alle borgere i øvrigt kan gøre. I Rønde by er
trafikken også noget, der optager borgerne. Der bør laves flere sikre overgange med heller, så
man kan komme lettere over vejen. Jeg vil undersøge, hvorvidt der kan etableres svingbaner ved
Meny og ved busterminalen, der kan afhjælpe kødannelser.
Af nye borgerønsker, som jeg vil arbejde for fremadrettet, er fx et ønske fra flere borgere i Rønde,
om at få en indhegnet hundepark på de kommunale arealer bag Moesbakken, samt opstilling af
bænke langs stien op ad Djævlebakken, så man kan tage sig et hvil, når man går tur. Til
borgermødet på Rønde Høj- og Efterskole i denne uge, var der ligeledes et ønske om en
hundeskov i Kaløskovene. Jeg er allerede gået i dialog med forvaltningen om hundepark og
bænke på de kommunale arealer, måske der skal prioriteres nye midler til det, og jeg vil kontakte
Naturstyrelsen med henblik på en dialog om hundeskov i Kaløskovene.
Den sidste dialog jeg har haft, er med en gruppe borgere i Ebeltoft, der ønsker byhaver på nogle
af de kommunale arealer i byen. En fantastisk idé, som jeg vil bringe videre og arbejde for
fremadrettet.
Så kære borgere hold jer endelig ikke tilbage, hvis I har nogle ting på hjertet i Syddjurs!